برچسب: جهش تحصیلی

دستورالعمل اجرایی جهش دوره ابتدایی 0

دستورالعمل اجرایی جهش دوره ابتدایی

مدیران مدارس ابتدایی داراي داوطلب جهش تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات، ازطریق سامانه سنجش   (http://h1.iehs.ir/tashkhis/home) نسبت به ثبت اطلاعات فردي، خانوادگی و ثبت پایه جهش دانش آموزان اقدام نموده و سپس با ورود...