Get Adobe Flash player

همکاران محترم در مدارس ابتدایی با توجه به نزدیک شدن به زمان ارزشیابی نوبت دوم به موادی از آیین نامه ارزشیابی توصیفی توجه فرمایید

ماده۱۷
با توجه به اینکه در ارزشیابی جدید حضور فعال و مستمر دانش آموز ضروری است، گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه می شود که حداقل ۸۰ درصد روزهای آموزشی را در مدرسه حضور داشته باشند. در صورتی که دانش آموزی با عذر موجه، کمتر از این میزان در مدرسه حضور داشته باشد، آن سال برای وی وقفه تحصیلی و در صورت غیرموجه بودن غیبت، برای وی ترک تحصیل محسوب می شود.
تبصره ۱- تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت به عهده شورای مدرسه می باشد .
تبصره۲- در مورد دانش آموزانی که یک یا چند سال وقفه تحصیلی داشته باشند،یک سال به سقف سنی مجاز تحصیل آنها اضافه می شود .

 

ماده۵
دانش‌آموزی در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در نوبت دوم در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.
تبصره – سطح قابل قبول ،حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس می باشد .

 

ماده۶

دانش آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا به پایة بالاتر را کسب نکند، تا ۱۵ شهریور فرصت دارد با شرکت در کلاس های جبرانی و یا انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف های خود در درس یا درس های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد دانش آموز در کلاس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون (آزمون‌های مناسب عملکردی) نتیجه ارزشیابی وی را اعلام می نماید.

 

ماده ۷
دانش‌آموزی در شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در کلیة دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.
تبصره۱- دانش آموزی که در پایان نوبت شهریورماه در دو درس فارسی و ریاضی( به طور همزمان ) به سطح قابل قبول نرسیده باشد ، شرایط ارتقا به پایه بالاتر را نخواهند داشت .
تبصره ۲- پرونده دانش آموزی که در یکی از دو درس مذکور فارسی و ریاضی یا سایر دروس به سطح
قابل قبول نرسیده باشد جهت تعیین تکلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می گیرد تا موضوع با حضور معلم مربوط در شورا بررسی و در مورد ارتقا یا عدم ارتقا دانش آموز با موافقت اکثریت اعضای شورا تصمیم گیری شود. معلم مربوط ملزم است مدارک و مستندات لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموز را به شورای مدرسه ارائه دهد.والدین دانش آموز می توانند با صلاحدید مدیر تا قبل از زمان رای گیری در جلسه شورای مذکور حضور داشته باشند. رای شورای مدرسه برای این گونه دانش آموزان، قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۳- ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره ۲ماده ۷ در طول دوره ابتدایی حداکثر ۲بار و به صورت غیر متوالی مجاز است

 

قابل توجه مدیران و معلمان ابتدایی : نرم افزار تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی امسال در نسخه های متفاوتی ارائه شده است:

الف :مدیر 141 منبع سایت سانوپ به آدرس)  (http://www.sanop.org/form-alefاین نرم افزار  با تعیین کردن سطح دستیابی(خیلی خوب،خوب،قابل قبول،نیاز به تلاش )توضیحات  کاملا  تایپ شده و لازم نیست معلم مجددا موارد را تایپ کند ضمن اینکه معلم می تواند نوشته ها را ویرایش کند.

ب: مدیر 133 کاملا رایگان است و معلم ضمن اینکه سطح دسترسی ها را وارد می کند باید توضیحات را نیز تایپ کند. این نرم افزار را اینجا دانلود کنید.

ج:نرم افزار (FormAlef.exe)فرم الف:  کاملا رایگان است  این نرم افزار نیز نوع دیگری از نرم افزار تکمیل فرم الف می باشد که  توضیحات  ابتدا یک بار تکمیل شده  و بعد برای هر سطح دستیابی  باید انتخاب شوددانــــلود

مدیران محترم توجه داشته باشند با توجه به رای شورای عالی آموزش و پرورش  معلم آزاد است که گزارش پیشرفت تحصیلی (فرم الف) را به صورت دستنویس یا تایپی تکمیل کند و هیچ اجباری در تایپی یا دست نویس بودن فرم وجود  ندارد. در مورد انتخاب نرم افزار ها هم به همین صورت است ولی با توجه به امکانات  ویژه ی نرم افزار مدیر 141 پیشنهاد می شود از این نرم افزار استفاده شود.

 

 

دفتر آمار96-97

چاپ دفتر آمار حتما از سامانه سناد با خروجی pdf  و حداكثر تا تاریخ 96/8/30 انجام گیرد

*تمام واحدهای سازمانی كه دارای كدواحد سازمانی هستند باید به چاپ و صحافی دفتر آمار اقدام نمایند

*به ازای هر كد واحد سازمانی یك دفتر آمار جداگانه چاپ و صحافی شود ( دفتر آمار مدارس ضمیمه از مدارس اصلی آن جدا چاپ و صحافی شود )

*تعداد دانش آموزان ثبت شده در دفتر آمار با تعداد دانش آموزان موجود در مدرسه یكی باشد

*اگر دانش آموزی به هر دلیل در سامانه سناد ثبت نام نگردیده است از چاپ دفتر آمار جدا خوددداری شود

*دانش آموزان دارای کمیسیون ( کبرسن ، صغرسن ، تعیین سطح ، تکرارپایه ، تغییر رشته و تلفیقی ) ثبت شده در سامانه سناد حتما باید توسط کاربر منطقه و استان تایید شوند تا در دفتر آمار مدرسه بیاید

*دانش آموزان پایه اول بایددارای تاییده سنجش درسامانه سناد باشند درغیراین صورت در دفتر آمار مدرسه نمایش داده نمی شود

*دانش آموزان ایرانی که دارای وضعیت استعلام نشده از ثبت احوال می باشند نیز در دفتر آمار مشاهده نمی شوند

*هر گونه افزایش آماری پس از انسداد دفاتر آمار بایستی دستی و ضمن اشاره به شماره مجوز مربوطه صورت گیرد

*مابین صفحات دفتر آمار برگ سفید اضافی نگذارید

*هرگونه كاهش یا افزایش تعداد صفحات بعد از پلمپ دفتر آمار تخلف محسوب شده و قابل پیگرد می باشد

*درصورت وجود مغایرت شناسنامه ای در مشخصات دانش آموزان از چاپ دفتر آمار تا زمان اصلاح آن با هماهنگی كارشناس آمار منطقه خودداری نمایید

*استفاده از فرم های اجمالی ( دستی ) در دفتر آمار ممنوع است و باید دو سربرگ با نام های خروجی روكش دفتر آمار و پلمپ دفتر آمار در قسمت چاپ دفتر آمار سامانه سناد را استفاده نمایید( نمونه فرم های فوق به پیوست ارسال می شود )

*مدیران محترم مدارس باید سربرگ خروجی روكش دفتر آمار را در 4 نسخه چاپ نموده و یك نسخه آن را به همراه اسامی دانش آموزان ( خروجی دفتر آمار ) و سربرگ پلمپ دفتر آمار چاپ و صحافی نموده و 3 نسخه باقیمانده را مهر و امضاء نموده و به صورت جداگانه تحویل دوره تحصیلی نمایند

*رنگ جلد دفتر آمار برای دوره های پیش دبستانی و ابتدائی سبز،دوره متوسطه اول قرمز و دوره متوسطه دوم سرمه ای می باشد

*طرح روی جلد طبق مدل ضمیمه انجام شود

طریقه قرار دادن صفحات دفتر آمار به شرح ذیل می باشد :

1-سربرگ روكش دفتر آمار 2- خروجی دفتر آمار : مشخصات دانش آموزان به ترتیب پایه و كلاس برای دوره های پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه اول و به ترتیب رشته و كلاس برای دوره متوسطه دوم 3-سربرگ پلمپ دفتر آمار . هر سه قسمت فوق باید از سامانه سناد چاپ گرفته شود

*تمام صفحات باید توسط معاون اجرایی و مسئول آموزشگاه مهر و امضاء شود

*كلیه توضیحات ودست نوشته ها بایستی باخودكار مشكی باشدوروی آن چسب شیشه ای زده شود(استفاده ازمدادممنوع میباشد)

*در مورد ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در سامانه سناد رعایت دستورالعمل ثبت نام اتباع خارجی مورد تاكید می باشد . قابل ذكر است در صورت ثبت نام دانش آموزان فاقد شرایط ثبت نام در سامانه سناد و پلمپ دفتر آمار مدرسه ، مسئولیت مشكلات و تبعات آن با مدیریت مدرسه می باشد

*برای نمایش دانش آموزان اتباع خارجی(جدیدالورود و میان پایه )در دفتر آمار مدرسه باید یکی از اطلاعات مدارک هویتی آن ها در سامانه سناد ثبت گردد

در ضمن قابل ذكر است مدارسی كه در سه روز اول هفته دفاتر آمار را تحویل دوره تحصیلی نمایند در شنبه هفته بعد می توانند دفاتر آمار خود را به شرط نداشتن مشكل دریافت نمایند .

Vinaora Visitors Counter

2166831
امروز
دیروز
هفته جاری
سال جاری
ماه جاری
ماه گذشته
آمار کل
920
950
4569
1655392
28443
31472
2166831

Your IP: 54.80.219.236
Server Time: 2018-09-25 21:02:10
فیلتر
 • به اطلاع کلیه اولیا و مسئولین محترم مدارس می رساند:
  بنا بر سیاست های اتخاذ شده از سوی اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، سفارش و خرید کتب درسی برای پایه پیش دانشگاهی (چهارم دبیرستان-رشته های ریاضی، تجربی، انسانی ، هنر و معارف) در کل کشور به صورت اینترنتی و از طریق سامانه فروش و توزیع مواد درسی به آدرس http://www.irtextbook.com انجام خواهد شد. تاریخ شروع سفارش و خرید برای این پایه، متعاقباً اعلام می گردد.
  همچنین سفارش و خرید کتب درسی دوره ابتدایی فقط برای مناطق نوزده گانه شهر تهران نیز به صورت اینترنتی و از ششم تیرماه از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام خواهد شد.

 • به اطلاع می رساند:
  ثبت نام دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 95-94 از روز شنبه 6 تیرماه 1394 در سامانه سناد آغاز می گردد.

 • به اطلاع می رساند، آیتم های مربوط به ثبت نام مدارس استثنایی از تاریخ 10 تیرماه 1394 در سامانه سناد فعال خواهد شد؛ لذا، خواهشمند است مدارس استثنایی برای انجام ثبت نام های مربوطه، پس از این تاریخ اقدام نمایند.

 • به اطلاع مسئولین محترم مدارس می رساند، امکان ثبت نام دانش آموزان جامانده سال تحصیلی 93-94، در سامانه سناد فعال شده است. لذا کاربران محترم مدارس هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام دانش آموزان مذکور در سال تحصیلی 93-94 اقدام نمایند.

 • معاون آموزش متوسطه با اشاره به اینکه ثبت نام حضوری دانش‌آموزان در پایه اول متوسطه اول یعنی پایه هفتم نیاز است، اعلام کرد: ثبت نام دانش‌آموزان میان پایه بدون حضور دانش‌آموز و والدین امکان پذیر است.به گزارش پانا، علی زرافشان با اشاره به اینکه امتحانات دانش‌آموزان متوسطه تا 28 خرداد ادامه دارد اظهار کرد: تنها یک امتحان در روز 28 خرداد که مصادف با ماه مبارک رمضان است برگزار می‌شود و سعی شده امتحانات قبل از ماه مبارک رمضان به پایان برسد.

  وی ادامه داد: ثبت نام دانش‌آموزان متوسطه اول پس از پایان امتحانات آغاز می‌شود و بسته به اینکه دانش‌آموز پایه هفتم در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی یا سمپاد پذیرش شده باشد یا سهمیه مدارس شاهد باشد، می‌تواند اقدام به ثبت نام کند.

  وی به باشگاه خبرنگاران گفت: دانش‌آموزان پایه هفتم با حضور والدین خود برای ثبت نام حضور یابند اما برای دانش‌آموزان میان پایه نیازی به حضور دانش‌آموزان نیست و مسئولان مدرسه ثبت نام دانش آموزان میان پایه را انجام می‌دهند.

 • به اطلاع می رساند، ثبت نام نوبت ضمن سال 95-94 مدارس ابتدایی آغاز گردیده است. برای انجام ثبت نام لازم است، کاربران محترم مدارس ابتدا اقدام به تعریف رشته - پایه و کلاس در نوبت ضمن سال 95-94 نمایند.
  با توجه به فعال شدن پیش ثبت نام مدارس شاهد در سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران، سجا، ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود این مدارس به صورت خودکار از طریق این سامانه انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که کاربران محترم مدارس شاهد و ایثارگران نیز باید رشته - پایه و کلاس های نوبت ضمن سال 95-94 را در سامانه سناد تعریف نمایند.

 • به اطلاع کلیه دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره جوان خوارزمی میرساند :
  امكان پرداخت الكترونيكي وجوه ثبت نام طرحهاي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي فراهم شد. جهت واريز وجوه ازطريق پنل دانش آموزي سناد واردشده و باانتخاب گزينه ي طرح هاي من درقسمت مربوط به جشنواره خوارزمي و سپس انتخاب گزينه پرداخت ميتوانيد نسبت به پرداخت الكترونيكي اقدام نماييد.امكان پرداخت تنها براي طرحهايي كه تاييدمنطقه شده اند فعال است

 • به اطلاع می رساند، از تاریخ 94/3/2 پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید (اول ابتدایی) در مدارس شاهد و ایثارگران از طریق سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران به نشانی saja.medu.ir انجام می پذیرد.

 • http://dabestani.medu.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=e8e42f27-0cfb-4c72-a93f-aaafe14fabcf

  استان ها می توانند در صورت کمبود نیروی انسانی نسبت به استمرار خدمت بازنشستگانی که شرایط بازنشستگی را دارند ، به مدت یکسال دیگر اقدام نمایند با سلام و احترام به اطلاع می رساند در پاسخ به نامه شماره 7301/200 مورخ 24/1/94 معاونت آموزش ابتدایی، اداره کل اموراداری وتشکیلات معاونت محترم توسعه و پشتیبانی طی نامه ی شماره 40147 مورخ 10/3/94 اعلام نمود که با توجه به بند 9 ذیل بخش 4 بخشنامه شماره 23935 مورخ 16/2/94 چار چوب برنامه سنواتی و ساماندهی عوامل آموزشی در استان ها و مناطق آموزشی در سال تحصیلی 95-94 ،ادارات کل آموزش استان ها می توانند در صورت کمبود نیروی انسانی نسبت به استمرارخدمت بازنشستگانی که شرایط بازنشستگی را دارند ، به مدت یکسال دیگر اقدام نمایند . شایسته است استان ها در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دوره ابتدایی با توجه ظرفیت سازی های به عمل آمده ، تلاش لازم را مبذول فرمایند . معاونت آموزش ابتدایی

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی

برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید
که سال تحصیلی ۹۶۹۵باشد
1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید
که پایین آن ها (نتيجه)کلمه "ناتمام" نخورده باشد

2-از منوی مدارک تحصیلی
گزینه "دفتر نتایج تحصیلی به تفکیک کلاس"
را انتخاب کنید
3-اولین کلاس از اولین پایه را تیک بزنید
و "تایید" را انتخاب کنید
4-از تیک زدن همزمان همه کلاس ها خودداری کنید
5-برای مرتب شدن نام خانوادگی دانش آموزان
روی عنوان "نام خانوادگی" کلیک کنید
6-همه دانش آموزان این کلاس را تیک بزنید
و "تایید" را انتخاب کنید.
7-علامت تیک کلی در بالا و سمت چپ قرار دارد
8-دفتر نتایج را که مشاهده می کنید چاپ کنید.
9-این کار را برای بقیه کلاس های توصیفی انجام دهید
10-دفتر ها را مرتب روی هم قرار دهید
11-از منوی مدارك گزینه
"
گزارش انسداد"
را چاپ کنید
و در انتهای دفتر قرار دهید

12-آمار فرم انسداد را با دقت كنترل كنيد
و از صحت آن مطمئن شويد.
با توجه به انتقالي هاي نابهنگام
تعداد انتقالي هاي هر كلاس را هم كنترل كنيد

14-بعد از صحافی دفتر ،
مهر و امضای برگه ها را تکمیل و کنترل کنید.

خبر آموزش و پرورش

اشکال یابی جوملا

اشکال

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده