Get Adobe Flash player

همکاران محترم در مدارس ابتدایی با توجه به نزدیک شدن به زمان ارزشیابی نوبت دوم به موادی از آیین نامه ارزشیابی توصیفی توجه فرمایید

ماده۱۷
با توجه به اینکه در ارزشیابی جدید حضور فعال و مستمر دانش آموز ضروری است، گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه می شود که حداقل ۸۰ درصد روزهای آموزشی را در مدرسه حضور داشته باشند. در صورتی که دانش آموزی با عذر موجه، کمتر از این میزان در مدرسه حضور داشته باشد، آن سال برای وی وقفه تحصیلی و در صورت غیرموجه بودن غیبت، برای وی ترک تحصیل محسوب می شود.
تبصره ۱- تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت به عهده شورای مدرسه می باشد .
تبصره۲- در مورد دانش آموزانی که یک یا چند سال وقفه تحصیلی داشته باشند،یک سال به سقف سنی مجاز تحصیل آنها اضافه می شود .

 

ماده۵
دانش‌آموزی در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در نوبت دوم در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.
تبصره – سطح قابل قبول ،حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس می باشد .

 

ماده۶

دانش آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا به پایة بالاتر را کسب نکند، تا ۱۵ شهریور فرصت دارد با شرکت در کلاس های جبرانی و یا انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف های خود در درس یا درس های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد دانش آموز در کلاس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون (آزمون‌های مناسب عملکردی) نتیجه ارزشیابی وی را اعلام می نماید.

 

ماده ۷
دانش‌آموزی در شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد که در کلیة دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.
تبصره۱- دانش آموزی که در پایان نوبت شهریورماه در دو درس فارسی و ریاضی( به طور همزمان ) به سطح قابل قبول نرسیده باشد ، شرایط ارتقا به پایه بالاتر را نخواهند داشت .
تبصره ۲- پرونده دانش آموزی که در یکی از دو درس مذکور فارسی و ریاضی یا سایر دروس به سطح
قابل قبول نرسیده باشد جهت تعیین تکلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می گیرد تا موضوع با حضور معلم مربوط در شورا بررسی و در مورد ارتقا یا عدم ارتقا دانش آموز با موافقت اکثریت اعضای شورا تصمیم گیری شود. معلم مربوط ملزم است مدارک و مستندات لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموز را به شورای مدرسه ارائه دهد.والدین دانش آموز می توانند با صلاحدید مدیر تا قبل از زمان رای گیری در جلسه شورای مذکور حضور داشته باشند. رای شورای مدرسه برای این گونه دانش آموزان، قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۳- ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره ۲ماده ۷ در طول دوره ابتدایی حداکثر ۲بار و به صورت غیر متوالی مجاز است

 

قابل توجه مدیران و معلمان ابتدایی : نرم افزار تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی امسال در نسخه های متفاوتی ارائه شده است:

الف :مدیر 141 منبع سایت سانوپ به آدرس)  (http://www.sanop.org/form-alefاین نرم افزار  با تعیین کردن سطح دستیابی(خیلی خوب،خوب،قابل قبول،نیاز به تلاش )توضیحات  کاملا  تایپ شده و لازم نیست معلم مجددا موارد را تایپ کند ضمن اینکه معلم می تواند نوشته ها را ویرایش کند.

ب: مدیر 133 کاملا رایگان است و معلم ضمن اینکه سطح دسترسی ها را وارد می کند باید توضیحات را نیز تایپ کند. این نرم افزار را اینجا دانلود کنید.

ج:نرم افزار (FormAlef.exe)فرم الف:  کاملا رایگان است  این نرم افزار نیز نوع دیگری از نرم افزار تکمیل فرم الف می باشد که  توضیحات  ابتدا یک بار تکمیل شده  و بعد برای هر سطح دستیابی  باید انتخاب شوددانــــلود

مدیران محترم توجه داشته باشند با توجه به رای شورای عالی آموزش و پرورش  معلم آزاد است که گزارش پیشرفت تحصیلی (فرم الف) را به صورت دستنویس یا تایپی تکمیل کند و هیچ اجباری در تایپی یا دست نویس بودن فرم وجود  ندارد. در مورد انتخاب نرم افزار ها هم به همین صورت است ولی با توجه به امکانات  ویژه ی نرم افزار مدیر 141 پیشنهاد می شود از این نرم افزار استفاده شود.

 

 

دفتر آمار96-97

چاپ دفتر آمار حتما از سامانه سناد با خروجی pdf  و حداكثر تا تاریخ 96/8/30 انجام گیرد

*تمام واحدهای سازمانی كه دارای كدواحد سازمانی هستند باید به چاپ و صحافی دفتر آمار اقدام نمایند

*به ازای هر كد واحد سازمانی یك دفتر آمار جداگانه چاپ و صحافی شود ( دفتر آمار مدارس ضمیمه از مدارس اصلی آن جدا چاپ و صحافی شود )

*تعداد دانش آموزان ثبت شده در دفتر آمار با تعداد دانش آموزان موجود در مدرسه یكی باشد

*اگر دانش آموزی به هر دلیل در سامانه سناد ثبت نام نگردیده است از چاپ دفتر آمار جدا خوددداری شود

*دانش آموزان دارای کمیسیون ( کبرسن ، صغرسن ، تعیین سطح ، تکرارپایه ، تغییر رشته و تلفیقی ) ثبت شده در سامانه سناد حتما باید توسط کاربر منطقه و استان تایید شوند تا در دفتر آمار مدرسه بیاید

*دانش آموزان پایه اول بایددارای تاییده سنجش درسامانه سناد باشند درغیراین صورت در دفتر آمار مدرسه نمایش داده نمی شود

*دانش آموزان ایرانی که دارای وضعیت استعلام نشده از ثبت احوال می باشند نیز در دفتر آمار مشاهده نمی شوند

*هر گونه افزایش آماری پس از انسداد دفاتر آمار بایستی دستی و ضمن اشاره به شماره مجوز مربوطه صورت گیرد

*مابین صفحات دفتر آمار برگ سفید اضافی نگذارید

*هرگونه كاهش یا افزایش تعداد صفحات بعد از پلمپ دفتر آمار تخلف محسوب شده و قابل پیگرد می باشد

*درصورت وجود مغایرت شناسنامه ای در مشخصات دانش آموزان از چاپ دفتر آمار تا زمان اصلاح آن با هماهنگی كارشناس آمار منطقه خودداری نمایید

*استفاده از فرم های اجمالی ( دستی ) در دفتر آمار ممنوع است و باید دو سربرگ با نام های خروجی روكش دفتر آمار و پلمپ دفتر آمار در قسمت چاپ دفتر آمار سامانه سناد را استفاده نمایید( نمونه فرم های فوق به پیوست ارسال می شود )

*مدیران محترم مدارس باید سربرگ خروجی روكش دفتر آمار را در 4 نسخه چاپ نموده و یك نسخه آن را به همراه اسامی دانش آموزان ( خروجی دفتر آمار ) و سربرگ پلمپ دفتر آمار چاپ و صحافی نموده و 3 نسخه باقیمانده را مهر و امضاء نموده و به صورت جداگانه تحویل دوره تحصیلی نمایند

*رنگ جلد دفتر آمار برای دوره های پیش دبستانی و ابتدائی سبز،دوره متوسطه اول قرمز و دوره متوسطه دوم سرمه ای می باشد

*طرح روی جلد طبق مدل ضمیمه انجام شود

طریقه قرار دادن صفحات دفتر آمار به شرح ذیل می باشد :

1-سربرگ روكش دفتر آمار 2- خروجی دفتر آمار : مشخصات دانش آموزان به ترتیب پایه و كلاس برای دوره های پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه اول و به ترتیب رشته و كلاس برای دوره متوسطه دوم 3-سربرگ پلمپ دفتر آمار . هر سه قسمت فوق باید از سامانه سناد چاپ گرفته شود

*تمام صفحات باید توسط معاون اجرایی و مسئول آموزشگاه مهر و امضاء شود

*كلیه توضیحات ودست نوشته ها بایستی باخودكار مشكی باشدوروی آن چسب شیشه ای زده شود(استفاده ازمدادممنوع میباشد)

*در مورد ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در سامانه سناد رعایت دستورالعمل ثبت نام اتباع خارجی مورد تاكید می باشد . قابل ذكر است در صورت ثبت نام دانش آموزان فاقد شرایط ثبت نام در سامانه سناد و پلمپ دفتر آمار مدرسه ، مسئولیت مشكلات و تبعات آن با مدیریت مدرسه می باشد

*برای نمایش دانش آموزان اتباع خارجی(جدیدالورود و میان پایه )در دفتر آمار مدرسه باید یکی از اطلاعات مدارک هویتی آن ها در سامانه سناد ثبت گردد

در ضمن قابل ذكر است مدارسی كه در سه روز اول هفته دفاتر آمار را تحویل دوره تحصیلی نمایند در شنبه هفته بعد می توانند دفاتر آمار خود را به شرط نداشتن مشكل دریافت نمایند .

Vinaora Visitors Counter

2166839
امروز
دیروز
هفته جاری
سال جاری
ماه جاری
ماه گذشته
آمار کل
928
950
4577
1655392
28451
31472
2166839

Your IP: 54.80.219.236
Server Time: 2018-09-25 21:11:27
فیلتر
 • به اطلاع کلیه همکاران، مسئولین، اولیا و دانش آموزان محترم می رساند:
  ثبت نام میان پایه برای مدارس دوره متوسطه اول به نشانی www.m1.sanaad.ir فعال شده است.
  همچنین جهت سهولت فرآیند ثبت نام، کنترل های اولیه در خصوص اطلاعات شناسنامه ای دانش آموز و والدین دانش آموزان به مرحله قبل از کلاس بندی منتقل شده است. لذا مسئولین محترم مدارس می توانند نسبت به ثبت نام دانش آموزان سال 95-94 خود به صورت قبول و در یک پایه بالاتر اقدام نمایند.
  قابل ذکر است ثبت نام جهشی و دانش آموزان شاهد و استعدادهای درخشان تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد.
  با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 • به اطلاع کلیه همکاران، مسئولین محترم می رساند:
  امکان ثبت نام نوبت شهریورماه 95-1394 دانش آموزان در مدارس پیش دبستانی دو زبانه در سیستم سناد فعال گردیده است.
  با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 • به اطلاع کلیه همکاران، مسئولین محترم می رساند:
  امکان ثبت نام نوبت شهریورماه 95-1394 دانش آموزان در مدارس بزرگسال در سیستم سناد فعال گردیده است.
  با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 • به اطلاع کلیه همکاران، مسئولین محترم می رساند:
  امکان اصلاح سابقه سال تحصیلی 94-1395 برای کاربران اداره کل و مناطق در سیستم سناد فعال گردیده است.
  با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 • ه اطلاع کلیه همکاران، مسئولین، اولیا و دانش آموزان محترم می رساند:
  ثبت نام میان پایه برای مدارس دوره ابتدایی فعال شده است.
  همچنین جهت سهولت فرآیند ثبت نام، کنترل های اولیه در خصوص اطلاعات شناسنامه ای دانش آموز و والدین دانش آموزان به مرحله قبل از کلاس بندی منتقل شده است. لذا مسئولین محترم مدارس می توانند نسبت به ثبت نام دانش آموزان سال 95-94 خود به صورت قبول و در یک پایه بالاتر اقدام نمایند.
  قابل ذکر است ثبت نام جهشی و دانش آموزان شاهد و استعدادهای درخشان تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد.
  با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 • به اطلاع کلیه اولیا و مسئولین محترم مدارس می رساند:
  امکان مشاهده سفارش های ثبت شده کتاب های درسی ابتدایی شهر تهران و پیش دانشگاهی سراسر کشور توسط دانش آموزان برای مدیران مدارس در سامانه سناد فعال شد
  بنا بر این مسئولان محترم مدارس می توانند پس از ورود به سامانه سناد طبق روال معمول، از منوی جدید فروش و توزیع مواد آموزشی نسبت به بررسی وضعیت سفارش تک تک دانش آموزان خود اقدام نمایند.

 • با احترام و آرزوی قبولی طاعات وعبادات به اطلاع می رساند در راستای تقویت توانمندی های برنامه ریزان دوره ابتدایی استان ها ،به استناد مجوز شماره 35/68250/180 مورخ 15/4/1394 از مرکز برنامه ریزی منابع انسانی ، دوره آموزشی "برنامه ریزی آموزشی " به مدت 24 ساعت برای روسای ادارات دوره اول ودوم ابتدایی ادارات کل آموزش وپرورش  استان ها از تاریخ 7/5/ 1394لغایت 9/5/ 1394 در محل استان آذربایجان شرقی (شهر تبریز ) برگزار می گردد . شایسته است ترتیبی  اتخاذ گردد  تا همکاران محترم در دوره آموزشی مذکور شرکت نمایند.

  توجه :

  1-    زمان پذیرش:بعد از ظهر روز سه شنبه 6/5/ 94     خروج:صبح روز جمعه 9/5/ 94

  2-    محل برگزاری : تبریز خیابان آزادی نرسیده به کلینیک شیخ الرئیس خیابان شهید جدیری جنوبی جنب استخر آبادگران باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی (04133381430)

  3-    به دلیل محدودیت فضا ، شرکت کنندگان محترم از آوردن همراه جدا خودداری فرمایند .

  4-    در صورت هر گونه سئوال ، همکاران می توانند در حوزه ستادی با شماره (02182284113)آقای سیاه پشت رئیس گروه برنامه ریزی آموزش های قرآنی ومکمل ودر استان با آقایان وحدتی رئیس اداره دوره اول ابتدایی (09143315696) وابراهیمی رئیس اداره دوره دوم ابتدایی (09143017457)تماس حاصل فرمایند.

  دفتر آموزش دبستانی

 • مدیر کل دفتر آموزش دبستانی در آستانه میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی ( ع ) از تدوین تفاهم نامه به صورت یک بسته جامع عملیاتی در سال تحصیلی 95-94 خبر داد .

  به گزارش دفتر آموزش دبستانی مهندس صادق پور در جلسه شورای برنامه ریزی از بسته جامع عملیاتی تفاهم نامه درسال جاری خبر داد . ایشان آسیب شناسی تفاهم نامه سال گذشته را یک ضرورت دانستند و اعلام نمودند بر اساس نظر سنجی ها و دریافت نقطه نظرات استان ها ، با همت و تلاش همکاران ارجمندم در دفتر آموزش دبستانی تدوین مجموعه کامل  :

  1)      تفاهم نامه با شش مولفه و هجده عنوان فعالیت اجرایی

  2)      بیان انتظارات دفتر آموزش دبستانی از استان ها در اجرای صحیح و مناسب طرح و برنامه ها

  3)       شناسایی طرح ها و برنامه های ابتکاری استانی ، مناطق و نواحی دوره ابتدایی

  4)       چگونگی نظارت و ارزیابی بر اساس تفاهم نامه سال جاری

   به صورت یک بسته جامع عملیاتی به نشانی ایمیل معاونان محترم آموزش ابتدایی استانها ارسال گردیده است تا همکاران گرانقدر با نشست های تخصصی و برنامه ریزی های لازم اقدام به تنظیم پیش نویس تفاهم نامه و ارسال به دفتر آموزش دبستانی با هماهنگی دفتر حداکثر تا  24 تیر ماه نمایند . در مرحله اول مقرر گردید استان های فعالی که با دقت و در وقت تعیین شده ، پیش نویس تفاهم نامه را ارسال می نمایند در سایت معاونت آموزش ابتدایی معرفی گردند .

  مهندس صادق پور همچنین از امضای تفاهم نامه ها پس از بررسی و گفتگو های کارشناسانه در اولین همایش معاونین آموزش ابتدایی استان ها خبر دادند . ایشان در ادامه عنوان نمودند با توجه به پیشنهادهای معلمان و مجریان مبنی بر حذف طرح و برنامه های موازی و کاهش حجم بالای طرح های دوره ابتدایی ، شناسایی و  جمع آوری طرح و برنامه های استانی ، منطقه و نواحی نیزدر دستور کار قرار گرفته و قراراست همزمان با اجرای تفاهم نامه ، پس از جمع آوری طرح و برنامه های کلیه استان ها نسبت به کیفیت بخشی ، کاهش و یا ادغام آن ها تصمیمات لازم با همفکری و همیاری استان ها صورت پذیرد .

 • به اطلاع کلیه اولیا و مسئولین محترم مدارس می رساند:
  ثبت سفارش و خرید آنلاین کتب درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 95-94 برای مناطق نوزده گانه شهر تهران، در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.com فعال گردیده است و تا پایان تیرماه 1394 ادامه خواهد داشت.

 • به اطلاع می رساند:
  ثبت نام دوره اول متوسطه سال تحصیلی 95-94 (پایه های هفتم، هشتم و نهم) از امروز، شنبه 6 تیرماه 1394 در سامانه سناد فعال گردیده است.

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دفتر امتحانات(ابتدایی)

نکاتی در مورد چاپ دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی(امتحانات) دوره ابتدایی

برنامه توصیفی را باز کنید و کنترل کنید
که سال تحصیلی ۹۶۹۵باشد
1-همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید
که پایین آن ها (نتيجه)کلمه "ناتمام" نخورده باشد

2-از منوی مدارک تحصیلی
گزینه "دفتر نتایج تحصیلی به تفکیک کلاس"
را انتخاب کنید
3-اولین کلاس از اولین پایه را تیک بزنید
و "تایید" را انتخاب کنید
4-از تیک زدن همزمان همه کلاس ها خودداری کنید
5-برای مرتب شدن نام خانوادگی دانش آموزان
روی عنوان "نام خانوادگی" کلیک کنید
6-همه دانش آموزان این کلاس را تیک بزنید
و "تایید" را انتخاب کنید.
7-علامت تیک کلی در بالا و سمت چپ قرار دارد
8-دفتر نتایج را که مشاهده می کنید چاپ کنید.
9-این کار را برای بقیه کلاس های توصیفی انجام دهید
10-دفتر ها را مرتب روی هم قرار دهید
11-از منوی مدارك گزینه
"
گزارش انسداد"
را چاپ کنید
و در انتهای دفتر قرار دهید

12-آمار فرم انسداد را با دقت كنترل كنيد
و از صحت آن مطمئن شويد.
با توجه به انتقالي هاي نابهنگام
تعداد انتقالي هاي هر كلاس را هم كنترل كنيد

14-بعد از صحافی دفتر ،
مهر و امضای برگه ها را تکمیل و کنترل کنید.

خبر آموزش و پرورش

اشکال یابی جوملا

اشکال

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده