دسته: پیام های مشاوره ای

کمی بیشتر بازخورد و نقش موثر آن را بشناسیم

کمی بیشتر بازخورد و نقش موثر آن را بشناسیم

:در سال ۱۹۹۸ دانشگاه استنفورد مقاله‌ای منتشر کرد که در آن Mueller و Dweck به بررسی «مکانیزم اثر تشویق» بر کارآیی دانش‌آموزان پرداخته بودند. :نتایج این تحقیق، نگرش به شیوه‌ی «انگیزش» را نه تنها...