دسته: متوسطه اول

سه نکته قبل از چاپ لبست ها و فرم ها

سه نکته قبل از چاپ لبست ها و فرم ها

قابل توجه مدیران محترم مدیران محترم با توجه به اینکه رفع مشکلات و مغایرت های مدارک تحصیلی دانش آموزان  قبل از امتحانات پایانی آسان تر و بسیار حائز اهمیت است قبل از چاپ گرفتن...