دسته: دسته‌بندی نشده

امتحان پایه ششم (منبع بخشنامه معاونت آموزش ابتدایی شماره 200/33118-94/02/30

امتحان پایه ششم (منبع بخشنامه معاونت آموزش ابتدایی شماره 200/33118-94/02/30

اوراق  امتحانی  نوبت دوم آزمون هماهنگ منطقه ای پایه ی ششم پس از بررسی و تصحیح معلم ، به عنوان یکی از شواهد پیشرفت تحصیلی دانش آموز در پوشه کار قرار می گیرد.