دستورالعمل اختصاصی ثبت نام در دوره ابتدایی و پیش دبستانی

 1. تمامی کودکان متولد نیمه اول سال 1392 و قبل از آن (همچنین متولد روز اول مهرماه سال 1392 ) با توجه به حداکثر سن مجاز در آیین نامه اجرایی مدارس، با در دست داشتن اصل شناسنامه در پایه اول ابتدایی ثبت نام خواهند شد. مسئولیت کنترل شرایط سنی دانش آموزان با مدیر مدرسه است.
 2. زمان ثبت نام پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی99-98 با ابلاغ این بخشنامه آغاز و ثبت نام قطعی دانش آموزان پایه اول پس ازطی مراحل سنجش آمادگی تحصیلی و ثبت در سامانه دانش آموزي (سناد) انجام خواهد شد. لازم به ذکر است ثبت نام دانش آموزان میان پایه ها( ورودي از سایر مدارس) برابر زمان تعیین شده در شیوه نامه عمومی تا تاریخ31/05/1398 انجام می پذیرد.
 3. ثبت نام در ماه هاي تیر و مرداد، روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور مدیر و عوامل اجرایی مدرسه صورت می پذیرد. ثبت نام دانش آموزان نیازمند به تلاش نیز در شهریور ماه و پس از تعیین تکلیف ارتقا یا تکرار پایه، انجام خواهد شد.
 4. در مدارس دولتی براي ثبت نام دانش آموزان قبولی هر پایه در پایه بالاتر (میان پایه هاي مدارس ابتدایی دولتی) نیازي به مراجعه اولیاء و اخذ مدارك ثبت نام نیست و مدیران مدارس مسئول ثبت نام این دسته از دانش آموزان در سامانه سناد و انتقال آن ها به پایه بالاتر هستند.
 5. ثبت نوع معلولیت دانش آموزان تلفیقی و دیرآموز پایه اول ابتدایی، براساس مفاد شناسنامه سلامت در سامانه سناد مورد تأکید است.
 6. در جهت تکریم ارباب رجوع، قراردادن نشانی و کروکی محدوده جغرافیایی مدرسه محل ثبت نام در معرض دید اولیاء ضروري است. مدیران محترم مدارس صحت مدارك دانش آموزان در خصوص محل زندگی و محدوده ثبت نام را با همکاري انجمن اولیاو مربیان، شوراهاي اسلامی و … احصاء نمایند تا حقی از خانواده ها ضایع نگردد.
 7. مدیر مدرسه موظف است از دانش آموزان محدوده جفرافیایی خود ثبت نام به عمل آورد. بنابراین عواقب ثبت نام از دانش آموزان خارج از محدوده مدرسه متوجه مدیر واحد آموزشی بوده و ستاد ثبت نام منطقه و استان، نظارت بر رعایت محدوده ثبت نام مدارس را در دستور کار خود خواهد داشت.
 8. ثبت نام از دانش آموزان ایرانی مشمول سن تحصیل و فاقد مدارك هویتی با هدایت اولیا و سرپرستان آن ها به فرمانداري شهرستان و اخذ کارت حمایتی تحصیلی انجام پذیرد. انتظار می رود مدیران حداکثر تلاش خود را در انسداد مبادي بی سوادي و جذب حداکثري مشمولان سن تحصیل و تارکان تحصیل به عمل آورند.
 9. تعداد دانش آموزان هر کلاس بر اساس تراکم دانش آموزي، فضاي کلاسی و شرایط منطقه تعیین می گردد. بنابراین لازم است به نحوي برنامه ریزي گردد تا حداکثر تعداد دانش آموزان کلاس از 39 نفر بالا نرود. در صورت لزوم به افزایش دانش آموزان کلاس به عدد 40 و بالاتر و نبود راهکار مناسب دیگر، با درخواست مجوز توسط مدیر مدرسه و ارائه آن از سوي آموزش و پرورش منطقه انجام 20/06/98 تعداد کلاس هاي 40 نفره و بالاتر را کتبا به معاونت آموزش ابتدایی اداره کل جهت اخذ مجوز اعلام نماید.
 10. مدیران مدارس هنگام ثبت نام دانش آموزان پایه اول، رونوشت گواهینامه پایان تحصیلات پیش دبستانی را از اولیا دریافت و در پرونده تحصیلی دانش آموز نگهداري نمایند. نداشتن گواهینامه پایان تحصیلات پیش دبستانی از مراکز مجاز ( داراي مجوز از آموزش و پرورش) به منزله عدم تحصیل در دوره پیش دبستانی است و مدیران مدارس لازم است ضمن ثبت نام، لیست این دانش آموزان را جهت تشکیل کلاسهاي آمادگی بدو ورود به دبستان، تهیه و تا تاریخ 10/05/98 به منطقه ارسال نمایند.
 11. 11-   دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را در مراکز غیرمجاز و وابسته به نهادهاي دیگر طی نموده اند، گواهینامه پایان تحصیلات پیش دبستانی آنان مورد پذیرش نیست و لازم است این دسته از دانش آموزان جهت طی دوره آمادگی یک ماهه معرفی گردند. ضمنا زمان شروع و سهمیه مناطق در برگزاري دوره آمادگی با اولویت مناطق محروم متعاقبا ارسال خواهد شد.
 12. مدیران مدارس دولتی به عنوان ناظر بر ثبت نام و آموزش در مرکز پیش دبستانی دایر در مدرسه خود، همکاري لازم را با مدیر مرکز در امر ثبت نام نوآموزان در سناد و معرفی آنان به پایگاه سنجش به عمل آورند.
 13. ثبت نام کودکان پیش دبستانی در دو گروه سنی مجزا( پیش دبستانی 1 ویژه نوآموزان چهارساله و پیش دبستانی 2 ویژه نوآموزان پنج ساله) انجام پذیرد.
 14. سن مجاز به ثبت نام در پیش دبستانی شامل متولدین 02/07/93 لغایت 02/07/94 و در پیش دبستانی 1 و متولدان 02/07/92 لغایت 01/07/93 در پیش دبستانی 2 خواهد بود.
 15. ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی در کلاسهاي چندپایه (سه پایه با 15 نفر دانش آموز و حضور نوآموزان پیش دبستانی در کلاس) با دریافت کد شناسه از سوي مدیران مدارس چندپایه روستایی و عشایري مورد تأکید است.
 16. مسئولیت ثبت نام نوآموزان در سامانه سناد و معرفی آنان به پایگاه هاي سنجش در مدارسی که داراي کلاس هاي پیش دبستانی با مشارکت مردم (با ویژگی خرید خدمات آموزشی یا برون سپاري) هستند، با مدیر مدرسه دولتی خواهد بود.
 17. به منظور ساماندهی و بررسی پرونده هاي تحصیلی دانش آموزان، کمیته اي متشکل از مدیر، معاون اجرایی و آموزشی تشکیل گردد و حداکثر تا تاریخ 20/06/98 کلیه مدارك تحصیلی دانش آموزان را بررسی و رفع نقص نمایند و از طی کامل فرایند سنجش بدو ورود به دبستان اطمینان حاصل نمایند. مسئولیت ثبت نام بدون طی فرایند سنجش و نقص در آن با مدیران مدارس خواهد بود.
 18. 18-  -18 تنظیم فرم تطبیق مشخصات سجلی دانش آموزان پایه اول هنگام ثبت نام و تأیید آن توسط مدیر مدرسه و نگهداري آن درپرونده تحصیلی دانش آموز الزامی است.
 19. درخصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی رعایت بند 3 شیوه نامه عمومی ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی99-1398 لزامی است.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *