نکاتی در مورد چاپ و صحافی دفتر امتحانات متوسطه اول

 1– تعداد  و مشخصات شناسنامه ای  دانش آموزان ثبت شده در سیستم با دفتر آمار سناد کاملا مطابقت داشته باشد.

2- با توجه به اینکه  مشخصات هر دو دانش آموز دریک صفحه چاپ می شود در صورتی که در پایان هرکلاس پایان صفحه خالی ماند آن قسمت را با خودکار مشکی ضربدر بزنید.
 3-دقت کنید وضعیت هیچ دانش آموزی ناتمام نباشد.( کادر جلوی امضای مدیر)
4- در مورد ترک تحصیل و وقفه تحصیلی  به مواد 23 و 24 ایین نامه امتحانات مراجعه شود.
 5– از آنجا که کارنامه اصلی و دفتر امتحانات شباهت بسیار زیادی با هم دارند دقت شود که اشتباهی در این مورد رخ ندهد
6- صفحات باید پررنگ و خوانا چاپ شوند.
 7-  تاریخ و مهر و امضای تمام صفحات با خودکار مشکی کامل باشد. (سعی شود تاریخ همان روزی که دفتر امضا می شود زده شود)
 8-  آمار فرم انسداد باید با محتویات دفتر امتحانات کاملا مطابقت داشته باشد.
 9- فرم انسداد در دوره متوسطه اول برای هر کلاس یک برگ چاپ می شود که باید در پایان برگه های هر کلاس قرار گیرد.
 11- پیشنهاد می شود روی جلد موارد زیر نوشته شود.
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش…………..

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان……

دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی تربیتی
(دفتر امتحانات)
دوره:متوسطه اول
نام مدرسه:—–
کد مدرسه:—–
سال تحصیلی 97-96

مطالب مرتبط