پدر با من بازی کن!!!

تحقیقات جدید نشان میدهد، نوع بازی هاییکه مادرها با فرزندشان انجام می دهند با بازیهایی که معمولا پدرها انجام میدهند، متفاوت است


: کودکانی که هر دو نوع بازی را دارند به خوبی فعالیت های مناسب زندگی را می آموزند و رشد سالم و متعادل تری را دارند.

::وقتی پدر با فرزندشان بازی می کند بیشتر به دنبال خوشگذرانی با اوست. برعکس بازیهای مادرانه بیشتر آموزی است و مادر ترجیح میدهد حین بازی به فرزندش آموزش دهد.

: کودک حین بازی با والدین، دو دنیای مختلف را تجربه می کند. دنیاهایی که مکمل هم هستندو آموزشهای هر دو زندگی را به او می شناساند.

: اگر پدر حضور ندارد، عمو، دایی یا پدر بزرگ می تواند جایگزین شود

مطالب مرتبط