پاداش برای تلاش نه برای نتیجه تلاش

به فرزندتان براي تلاش هايش پاداش دهيد و نه براي نتيجه تلاش هايش ….

اينگونه،شما از كودكي او را ” تلاش گرا ” تربيت مي كنيد و نه”نتيجه گرا.

مطالب مرتبط