پاداش اجتماعی چیست؟

لبخند زدن، تکان دادن سر با محبت ، بوسیدن ،نوازش کردن و تعریف و تمجید … اینها پاداش های اجتماعی است که انگیزه درونی می آفریند .

زمانی که والدین با سخاوت تمام و با رفتار آشکار، اعمال مثبت فرزندان خود را اینگنه تایید میکنند، بچه ها میفهمند که دقیقا در کجا ایستاده اند و جایگاه آنها کجاست

مطالب مرتبط