والدین موفق بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند

والدین موفق بهترین شنوندگان حرفهای فرزند خود هستند، با دقت به سخنان فرزند خود گوش میدهند، حرف او را قطع نمیکنند، در مقابل او حالت تهاجمی و پرخاشگرانه نمیگیرند

مطالب مرتبط