هشدارررررررررررررر:

محتوای برنامه درسی مدارس به اندازه کافی و بلکه بیشراز نیاز محتوا دارد . لطفا فرصت شکوفایی و کودکی کردن را از کودکانتان نگیرید .یعنی کتاب کمک درسی نخرید . مافیای ثروث با ایجاد نیاز کاذب در شما ، شما را برای خریدن آنها مجاب می کنند و …. اگر کتاب استانداردی بود و داشتن آن به کودک شما کمک کند بی تردید گروه پشتیبان این کانال، آنها را برای موارد خاص ، معرفی خواهند کرد

 

مطالب مرتبط