در یادگیری فرزندمان ، دو عامل مهم را ما والدین از یاد نبریم :

در یادگیری فرزندمان ، دو عامل مهم را ما والدین از یاد نبریم :
1-فرزندمان باید اشتباه کند.
2-درفرا یادگیری او ابهام زدایی نکنیم
پس اجازه دهیم فرزندانمان اشتباه کنند در عوض به آن ها مسئولیت دهیم تا اشتباهشان را جبران کنند و رشد کنند. ابهام ها را به فوریت رفع نکنیم بگذاریم با مساله روبرو شوند

مطالب مرتبط