والدین گرامی:موفقیت برای فرزندان شما،در زمان حال هم موجود وممکن است بارعایت نکات زیر

تمرکز حواس

:white_check_mark: ترس از شکست را کاهش دهید.

:white_check_mark: کمک کنید تا فرزندان شما مرکز توجه خود را گسترش دهند.

:white_check_mark: استعدادهای ویژه را تشویق کنید.

:white_check_mark: به جای اینکه نگران شوید درک کنید.

:white_check_mark: از آموزگاران کمک بگیرید.

مطالب مرتبط