والدین محترم:برای موفقیت تحصیلی فرزندان

:one: نسبت به مدرسه،برداشت مثبتی داشته باشید.

:two: نقش معلم را،برایش ایفا نکنید.

:three: اهداف مشخصی را با فرزندتان،تعیین کنید.

:three: درس خواندن را برایش معنادار کنید.

:four: به او یاد دهید زمان را اداره کند.

:five: فرزند خود را،در مسیر موفقیت قرار دهید.

مطالب مرتبط