درک کردن فرزند به جای نگرانی

به جای اینکه نگران شوید،درک کنید!کجا مشکل داشته؟چه چیزی رانفهمیده؟ چه کارکنیم تادوباره این اشتباهات را تکرارنکند؟!

::اگربناباشد که بادیدن فقط یک نمره بدنگران شویم،خوب است که در
موردعلت های آن به روشنی وفورا باکودک ودرصورت لزوم،بامعلمش صحبت
کنیم.زیرا،اگرمشکلات را به حال خود رها کنیم،احتمال داردکه یانسبت به کودک
خیلی«سختگیر»شویم یابیش ازحد او را به حال خودش رهاکنیم!!!

::«هیچ کاری نمیشه کرد»،«هرکاربکنی،هیچی ازریاضی سرش نمیشه»؛این
دو برخورد،انگیزه کودک برای درس خواندن رابه شدت ازبین می برد

مطالب مرتبط