درتعیین اهداف بلندمدت وکوتاه مدت،به چه نکاتی بایدتوجه کرد؟

:one:هدف های میانی ونهایی به صورت دقیق، مشخص وقابل ارزیابی باشد.

:two:ازمشاوره کردن باافرادآگاه دریغ نشود.

:three:مدت زمان رسیدن به هرکدام ازاهداف،به صورت اجمالی مشخص باشد.

:four:دربرنامه ریزی هفتگی وماهیانه،به خواسته هاونیازهای شخصی وخانوادگی
وتفریحات نیز،توجه شود.

:five:به توانایی ،استعداد،ذوق وعلایق وساعاتی که دراختیارداریم،توجه شود.

:six:بیش ازاندازه وبیرون ازحد توانایی خود،برنامه ریزی نکنیم

مطالب مرتبط