برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشد

برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشدواحساس مسئولیت کند،باید درک کند که برای پدرومادرش درس نمی خواند،بلکه این کار را برای خودش انجام می دهد تا به هدفی شخصی دست یابد.

⚛⚛همچنین او باید قادر باشد بین زندگی کنونی اش به عنوان دانش آموز و زندگی آینده اش به عنوان فردی بزرگسال ارتباط ایجاد کندو از کودکی برنامه یا رویای شغل آینده اش را در ذهن بپروراند.

⚛⚛«می خواهی یک دامپزشک بشوی؟!!درس علوم خیلی برایت مهم است؟»،
«یک خبرنگاربزرگ؟!!یادگیری زبانهای خارجی به توکمک می کند.»…البته این بدان معنانیست که اورا دربندبرنامه ای دست نیافتنی وغیرعینی کنید،بلکه به اوکمک
کنیدتا به تلاشهایی که مدرسه ازاو می خواهد،معناببخشد

مطالب مرتبط