مرز بين محبت و لوس كردن بچه ها

☘بچه ها بايد بفهمند كه هميشه خواسته هايشان عملي نميشود.
برخي با تلاش به دست مي آيد و برخي نيز اصلا به صلاحشان نيست كه به دست آيد.

☘بچه ها بايد بتوانند زندگي را با استرسهاي معمولي اش تجربه كنند تا مستقل بار بيايند.

هرچه كودكتان را در آغوش بگيريد و ببوسيد و حرفهاي محبت آميز به او بزنيد، لوس نميشود

مشكل از آنجا شروع ميشود كه مقابل هر خواسته نامعقول او تن بدهيد.

مثلا در وقت ناهار فرزند شما با گريه و زاري از شما بخواهد به او بستني بدهيد.

درحقيقت، آنچه در اصول تربيتي اهميت دارد اين است كه به بهانه مهرباني كردن، به هر نوع خواسته معقول و نامعقول فرزندتان تن بدهيد

مطالب مرتبط