علايم بیش_فعالی را بشناسیم

_کودک غالبا با دست‌هایش بازی می‌کند و در جایش می‌لولد.
_کودک معمولا نمی تواند در کلاس درس بنشیند و مداوم صندلی خود را ترک می‌کند.
_غالبا می‌دود یا می‌پرد.
_اغلب بازی یا فعالیت‌هایش پر سر و صداست.
_به نظر می‌رسد کودک همیشه در حال حرکت است.
_بیش از حد صحبت می‌کند.
_از توجه به جزئیات ناتوان است.
_اغلب قادر به پیگیری دستورات یا اتمام کارها نیست.
_اغلب وسایل خود را گم می‌کند_بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌کند
_ عدم توانایی در صبر کردن برای نوبت خود

مطالب مرتبط