ترتیب پرسش‌ها در یک آزمون مداد – کاغذی

گرچه معلم در ارزشیابی كيفي – توصيفي بسیار کمتر از ارزشیابی‌هاي تراكمي استفاده می‌کند؛ ليكن اگر بخواهد ازمون تراکمی برگزار نماید برای آن‌که به آزمون‌شونده نظم فکری دهد و پاسخ‌دهی را آسان نمايد، ترتیب زیر پیشنهاد می‌شود:
1. پرسش‌های درست – نادرست
2. پرسش‌های جور کردنی
3. پرسش‌های چندگزینه‌ای
4. پرسش‌های کوتاه پاسخ
5. پرسش‌های تشریحی

نکته:
(برای درک درست هرکدام از این پرسش ها ، معایب و مزایای آنها ، هنجار های تصحیح و ارائه بازخورد توصیفی به کتاب صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری مراجعه گردد )
………………………..
:point_left:منبع: صفر تا بیست ارزش‌یابی براي يادگيري . تالیف بهمن قره داغی . ص 201

مطالب مرتبط