یاد آوری مهم

همکاران عزیز توجه داشته باشند در توصیف عملکرد دانش اموز در بازخورد پایانی (نمون برگ الف)سطح دستیابی به استانداردهای یادگیری یادگیرنده در هر فصل /درس مد نظر است و این با بازخوردهای فرایندی که ناطر بر واحد های یادگیری هر فصل /درس است بسیار متفاوت است

مطالب مرتبط