نمونه ای اشتباه در ثبت یادداشت های معلم در دفتر کلاسی

در این نمونه، برای دانش آموز با کد ۹ آنچه نوشته شده ،آن نیست که مد نطر است اگر اخلاق جمعی یا عفت کلام ندارد شاید پلشتی رفتارش را نمی شناسد، او در چه خانواده ای و با چه فرهنگی بزرگ شده است ؟ معلم برای تغییر رفتار او چه راهی در پیش گرفته است؟ چه چیز را پی می گیرد تا تغییر بایسته را شاهد باشد؟ چرا به چنین دانش آموزی که پیگیری بعدی نیاز است یک صفحه اختصاص داده نشده است ؟

مطالب مرتبط