آنچه در جدول ۵ می نویسید باید ریشه رفتاری باشد

آنچه در جدول ۵ می نویسید باید ریشه رفتاری باشد که عامل ایجاد رفتارهای بعدی گردد و نگرانی های بعدی را به دنبال داشته باشد .
و در مسیر مراقبتی باشد که به یادگیری بیانجامد

مطالب مرتبط