سه نکته قبل از چاپ لبست ها و فرم ها

قابل توجه مدیران محترم

مدیران محترم با توجه به اینکه رفع مشکلات و مغایرت های مدارک تحصیلی دانش آموزان  قبل از امتحانات پایانی آسان تر و بسیار حائز اهمیت است قبل از چاپ گرفتن گزارش ها و لیست های نوبت دوم  موارد زیر را یک بار  دیگربه دقت بررسی کنید.

نکته اول: کنترل دفتر آمار با تعداد دانش آموزان داخل کلاس ها

دفتر آماری که از سناد گرفته اید را یکبار دیگر کنترل  کنید،تا از لحاظ  عدم مغایرت تعداد دانش آموزان هر کلاس با دفتر آمار خیالتان راحت شود. اگر دانش آموزی بعد ازبسته شدن دفترآمار، به مدرسه شما آمده با هماهنگی کارشناس محترم آمارو بودجه نسبت به ثبت به شکل دست نویس در پایان صفحه کلاس  مربوطه اقدام نمایید. اگر دانش آموزی از مدرسه شما، به هر دلیل رفته در قسمت مربوطه تاریخ وضعیت(انتقال,ترک تحصیل …..)را وارد نمایید.

(برای اطمینان بیشتر، بهتر است مدیر محترم دفتر آمار را به کلاس برده و با قرائت نام دانش- آموزان از صحت آمار مطمئن شود)

نکته دوم: کنترل دفتر آمار با تعداد دانش آموزانی که در رایانه ثبت شده اند.

برای این کار از سیستم دانش آموزی یک گزارش دفتر آمار بگیرید و آن را با اصل دفتر آمار مطابقت دهید. برای مطابقت دفتر آمار با گزارش آمار سیستم دانش آموزی چند مورد را دقیق تر بررسی کنید. (الف:تعداد دانش آموز هر کلاس ب: نام و نام خانوادگی ج: تاریخ تولد د: نام پدر )لازم به ذکر است تعداد دانش آموزانی که در اصل دفتر آمار ثبت شده اند باید دقیقا با تعداد دانش آموزان  وارد شده در سیستم برابر باشد.حتی اگر دانش آموزی از مدرسه شما به هر دلیل (انتقال ،ترک تحصیل و…)رفته باشد نباید نام دانش آموز از سیستم دانش آموزی شما حذف شود. کوچکترین مغایرتی را جدی بگیرید و هر طور شده قبل از چاپ لیست ها و گزارش ها نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنید.

همکاران محترم دوره های متوسطه دقت بیشتری داشته باشند با توجه به اینکه برای هر درس یک لیست گرفته می شود که نام همه دانش آموزان کلاس در آن لیست قرار دارد در صورت اشکال در مشخصات یک دانش آموز باید تمام لیست ها دوباره چاپ شوند.

نکته سوم:دانش آموزان اتباع و انتقالی :

کمتر مدیری را می توان پیدا کرد که حداقل یک بار بامشکل پرونده تحصیلی اتباع برخورد نکرده باشد. پس کد دانش آموزی،نام و نام خانوادگی،نام پدر، تاریخ تولد این عزیران را به شکل ویژه بررسی کنید.

مطالب مرتبط