چگونه یک گزارش عملکرد روشن و قابل فهم برای دانش آموز و والدین بنوسیم؟

هر معلم برای  نوشتن توصیف عملکرد باید یک بار این سوالات را با خود مرور کرده و از خودش بپرسد:

1-     آیا من به عنوان معلم به اهداف و نشانه های یادگیری ماده درسی اشراف کامل دارم؟

2-     آیا مراحل رسیدن به هدف را به خوبی می شناسم؟

3-     آیا درک درستی از ویژگی های فردی دانش آموز دارم؟

4-     آیا پوشه کار  و سایر مستندات دانش آموز که در فرایند آموزش و به منظور نشان دادن روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز می باشد، جمع آوری و سازماندهی کرده ام؟ و آنها را تجزیه و تحلیل کرده ام و تفسیر درستی از آنها دارم؟

5-     آیا می توانم  به گونه ای توصیف عملکرد دانش آموزان را بنویسم که سلامت روان دانش آموز را به مخاطره نیندازم ؟

6-      آیا می توانم  به گونه ای توصیف عملکرد دانش آموزان را بنویسم که کار آمدی و کنترل یادگیری در او را تقویت کنم؟

7-     آیا به اصول نگارشی و املای صحیح کلمات آشنایی کامل دارم؟

8-     آیا می دانم که مخاطب اصلی توصیف عملکرد، دانش آموز و اولیای دانش آموز است که آن را به گونه ای بنویسم که قابل فهم برای این طیف از مخاطبم باشد؟

9-     آیا به مصادیق مقیاس های رتبه ای ـ که تحت عنوان سطح دست یابی از آنها نامبرده می شود (خیلی خوب، خوب، قابل قبول ،  نیاز به تلاش بیشتر و آموزش مجدد) آشنایی لازم را دارم؟

اگر پاسخ این سوالات را به خوبی داشته باشم می توانم یک توصیف عملکرد دقیق  بنویسم و گرنه باید ابتدا پاسخ روشنی برای این سوالات پیدا کنم.

 

منبع: فایل صوتی آقای دکتر قره داغی مسئول ارزشیابی کیفی توصیفی معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

مطالب مرتبط