تعریف یادگیری کیفی

تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه از طریق تغییر بنیادی در ساخت های شناختی، تفسیر ها و تجارب شخصی با مشارکت فعال یادگیرنده در تعامل با موقعیت های واقعی.

مطالب مرتبط