یاد آوری 8

یادآوری8: آزمون عملكرد شامل دو بخش 1. تكاليف و 2. فرم راهنماي توصيف عملكرد است. تكاليف، فعاليت‌ها يا تمرين‌هايي هستند كه دانش‌آموز به انجام آن مشغول مي‌شود تا توانايي خود در استفاده از دانش و مهارت‌ها را نشان دهد. در واقع نقش تكاليف ايجاد و انگيزه در دانش‌آموز براي نشان دادن عملكرد است. راهنماي توصيف عملكرد فرم‌هايي هستند كه عملكرد را اندازه‌گيري و توصيف مي‌كنند. معلم با اجراي اين فرم كيفيت عملكرد دانش‌آموز را مشاهده و مورد قضاوت قرار مي‌دهد. ص . 13

مطالب مرتبط