یاد آوری 6

با جمع‌بندي ، آزمون عملكرد را مي‌توان «روش سنجشي تعريف كرد كه در آن يادگيرنده با انجام تكاليف واقعي يا مشابه با زندگي واقعي توانايي خود را در استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده براي استدلال، حل مسأله، توليد محصول و يا اجراي يك مهارت ويژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده‌ي عملكرد، كيفيت آن را توصيف و مورد قضاوت قرار مي‌دهد» (خوش‌خلق، 1391).

مطالب مرتبط