یاد آوری 5

یاد آوری 5:دانش‌آموز در آزمون عملكرد با مسأله‌ي معماگونه يا چالش برانگيزي كه مشابه با مسايل واقعي زندگي است روبرو مي‌شود. او براي رفع چالش‌هاي موجود در مسأله و يافتن راه‌حل از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده‌ي خود استفاده مي‌كند. بنابراين سعي مي‌كند با اجراي يك سري اعمال كه با دستكاري اشياء؛ مفاهيم و نيز تحليل و تفسير كردن نتايج اعمال همراه است توانايي خود را در به كاربستن دانش و مهارت‌هاي مربوط به مسأله براي توليد يك راه حل مفيد (سازش با موقعيت) نشان دهد.

مطالب مرتبط