یاد آوری 4 مفهوم عملکرددر نظریه ی یاد گیری سازنده گرایی

یادآوری4: در نظريه‌ي يادگيري سازنده‌گرايي عملكرد به معناي توانايي استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده در موقعيت‌هاي زندگي يا مشابه با موقعيت‌هاي زندگي با هدف سازش با آن تعريف مي‌شود.

مطالب مرتبط