یاد آوری 3 به جلو بنگریم در گذشته نمانیم

یادآوری 3: به جلو بنگریم نه در گذشته بمانیم از آنجا که بارها و بارها اشاره شده که ارزشیابی کیفی توصیفی، الگویی مناسب و متناسب با ویژگی های عاطفی ، شخصیتی و …. کودکان دوره ابتدایی و هدف آن کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر اهداف آموزشی و فراهم آوردن شواهد لازم برا ی تصمیم گیری در باره ارتقا دانش آموز است ؛ لذا به استناد مصوبه سیصد دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 23/10/ 93در پایه اول تا ششم ابتدایی شیوه ارزشیابی به شکل کیفی – توصیفی در سال تحصیلی 95/94 و سال های بعد اجرا خواهد شد . بر این اساس گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی ( کارنامه) نیز به شکل توصیف عملکرد در قالب دو فرم الف و ب خواهد بود .

مطالب مرتبط