مفاهیم کلیدی الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی

هر الگوی ارزشیابی تحصیلی دارای چندعنصر ( مفهوم كلیدی) است. برای درك درست هر الگوی ارزشیابی باید عناصر آن راشناخت. ارزشیابی كیفی توصیفی را می توان در قالب نه عنصر مفهومی زیر تشریح نمود:

1) هدف :
دراین الگوی ارزشیابی، نه صرفا به فرایندها پرداخته می شود و نه صرفا به نتایج بلكه تركیبی از هردو هدف را در خود دارد.

2) كانون توجه:
از انجا كه نگاه فرايندي در اين الگو كاملا برجسته و قوي است لذا راهبرد اصلي آن « تركيب ارزشيابي با تدريس » است.

3) اطلاعات:
در الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی عموما بروری اطلاعات كیفی توجه می شود.

4) جمع آوری اطلاعات:
رویكرد جمع آوری اطلاعات رویكردی فرایندی / تراكمی است . ابزارهای های جمع آوری اطلاعات از چگونگی
یادگیری دانش آموزان در این الگوی ارزشیابی متنوع هستند برخی از این ابزار ها به شرح زیر هستند. مشاهده،آزمونك های مداد كاغذی،آزمون های عملكردی ، مشاهده ،خودسنجی و همسال سنجی ،پوشه كار ،دفتر ثبت مشاهدات

5) تحلیل اطلاعات:
در الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی تحلیل ها عموما كیفی هستند . اما گرایش به الگوهای تركیبی وجود
دارد و برخی روش ها ناظر به روشهای تركیبی است. مانند تبدیل گزارش توصیفی و سطوح تحقق اهداف به رتبه .

6)كاربرد:
ارزشیابی اساسا ارزش ابزاری دارد یعنی باید در جریان تربیت رسمی كاربردی و اثاری داشته باشد. ارزشیابی تحصیلی مبتنی بركلاس در دو زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.
1.تصمیم گیری های فرایندی شامل:مداخلات جلوگیرانه،تكالیف
تثبیتی ،تكالیف ترمیمی،تكالیف بسطی
2.تصمیم
گیری های پایانی ،يعني معلم بااستفاده از اطلاعات متراكم شده نسبت به چگونگی ارتقا یا تكرا پایه دانش آموزان تصمیم گیری می نماید.

7) بازخورد:
در الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي با توجه به اهداف خاصي كه دنبال مي كند. بازخوردها كيفي و توصيفي است .در ارزشيابي كيفي توصيفي دو گونه بازخورد مورد استفاده قرار مي گيرد.
الف) بازخوردهاي فرايندي
ب)بازخوردهاي پاياني

8)داوری:
در هر الگوي ارزشيابي سبكي براي داوري در موردعملكرد دانش آموزان وجود دارد: در الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي اين سه سبك وجود دارد:
تلاش محور (‌مقايسه فرد با خودش بر مبناي تلاش و كوششهاي فردي)نتيجه محور ( مقايسه عملكرد دانش آموز با وضع مطلوب يا هدف)پيشرفت محور (‌مقايسه وضعت فعلي دانش آموز با وضعيت گذشته وي)مقايسه هاي هنجاري يا داوري هنجار محور در اين الگو مورد تاييدنيست.

9) عامل:

دراين الگو اگرچه معلم نقش تعيين كننده اي دارد اما دانش آموزان نيز اجازبه دارند كه در باره عملكرد خود يا دوستانشان قضاوت كنند و بازخورد دهند

مطالب مرتبط