محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟

وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه :
1) هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب) 2) تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟
3) با روش‌هاي مناسب چگونه فاصله‌ي عملكرد خود با وضعيت مطلوب(هدف‌هاي يادگيري) را كاهش و رفع كند

مطالب مرتبط