محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

ازسه بخش: 1) هدف هاو نشانه های یادگیری؛2) تکلیف و روش انجام آن ،3) روش اندازه گیری و توصیف عملکرد

سوال:مراحل ساخت آزمون عملکرد چیست؟
مرحله ی اول: از خود سوال کنید چه چيزي ياچه مفاهيمي ازدرس رامي خواهيد با انجام اين تكليف به سنجيد؟
پاسخ: نوشتن هدف يادگيري ياتعريف عملكرد(يك يا چند جمله باترکیب افعالي مانند بفهمد ،استفاده كند وتحليل كندو…….براي مفاهيم درس بنويسيد )
انتظار مي رود دانش آموز:
از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند. مفهوم علل دما را توضيح داده و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.
مرحله ی دوم: از خود سوال کنید چگونه بفهمم تكليف باتوجه به انتظارات من انجام مي گيرد و عملكرد دانش آموز صحيح است؟
پاسخ: شواهدو نشانه های رسیدن به هدف يادگيري يا عملكرد رابنویسید
شواهدو نشانه های عملكرد علت نگهداري دما در ظروف را به «انتقال حرارت» ربط دهد. ظروف را بر اساس انتقال حرارت با يكديگر مقايسه كند.
مرحله ی سوم: از خود سوال کنید چه چيز يا كارهايي مي خواهيد دانش آموز در ارتباط بايك درس انجام دهد؟ و باتوجه چه شرايط ودر چه محيطي ودر پاسخ به چه مساله اي انجام شود؟پاسخ: يك مساله ي معما گونه با هدف ايجاد انگيزه در يادگيرنده براي انجام تكليف بنویسید و وروش انجام تکلیف را به همراه ابزارهاي كار معرفی کنید

مطالب مرتبط