ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی چه می گوید؟ و چگونه عمل کنیم ؟

این ماده یعنی می گوید :
1) اجرای آن در شهریور ماه نه خرداد ماه .
2) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور در یک درس یا هر تعداد درس (به استثنای ریاضی و فارسی آن هم همزمان ) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند (نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند ) با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ می توانند قبول یا تکرار پایه نمایند
3) ارتقا دانش آموز به پایه بالاتر طبق تبصره ۳ ماده ۷ استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ حداکثر دو بار و به صورت غیر متوالی میسر است یعنی اگر مثلاً دانش آموزی در پایه دوم ابتدایی با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ به پایه بالاتر ارتقا پیدا کرد، دیگر در پایه سوم نمی تواند با استفاده از آن به پایه چهارم ارتقا پیدا کند و چنانچه در پایه سوم نیز با مشکل مشابه پایه دوم مواجه بود تکرار پایه خواهد شد و همچنین اگر برای بار دوم هنگام ارتقا از پایه چهارم به پنجم از تبصره مذکور استفاده نمود دیگر در هیچیک از پایه های بعدی دوره ابتدایی استفاده از آن برای وی مجاز نخواهد بود.
4) تبصره ۲ ماده ۷ یعنی صدور مجوز قبولی یا تکرار پایه توسط شورای مدرسه (تشکیل جلسه با حضور والدین و معلم مربوط و رأی موافق یا مخالف اکثریت اعضای شورا وتنظیم صورتجلسه شورا در این خصوص) نگهداری یک نسخه آن در پرونده تحصیلی دانش آموز و ثبت شماره مجوز در سیستم اطلاعات دانش آموزی

چگونه عمل کنیم ؟ مثال :
دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده.
نتیجه: با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول یا تکرار پایه

دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی،علوم تجربی ،تعلیمات اجتماعی، هدیه های آسمانی، تفکر و پژوهش و هنر حد اقل سطح قابل قبول راکسب نموده باشد :
نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول یا تکرار پایه

دانش آموزی درارزشیابی شهریور فقط در درس ریاضی سطح حد اقل قابل قبول راکسب نموده باشد :
نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول یا تکرار پایه

دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی و فارسی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده
نتیجه: تکرار پایه

نکته :
برای اطلاعات بیتشر به فصل چهارم کتاب« بازخورد پایانی» راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( کارنامه) مراجعه گردد

مطالب مرتبط