“آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه در نهصد و سی و دومین (932)جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ، تاریخ 95/03/17به تصویب رسید.

ماده 1: هدف کلی

فراهم آوردن شرایط، زمینه ها و امکانات لازم و بسترهای قانونی و حقوقی برای تقویت و نهادینه سازی فرآیندتعلیم و تربیت در ساحت های شش گانه تربیتی دانش آموزان، توسعه آموزش های این دوره )نظری،فنی وحرفه ای ، کاردانش ( و ارتقای کیفیت، متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با توجه به مقتضیات جغرافیایی مناطق و رعایت تناسب بین محتوای آموزشی، نیازها و شرایط سنی و ویژگی های جنسیتی دانش آموزان، براساس اصول زیر:

الف: تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت آداب و مهارتهای زندگی؛

ب )توسعه مهارت آموزی و اشتغال، برحسب نیازهاای کشور و علاقه و استعداد افراد و ادامه تحصیل درآموزش عالی، بر اساس شرایط و امکانات محیط، با توجه به پیشرفت های علمی و فنی؛

ج)افزایش کمیت و ارتقای سطح کیفی و منزلت آموزش های فنی و حرفه ای؛

د)توسعه و تقویت آموزش های متوسطه و ساماندهی آموزش های خارج از مدرسه، با فراهم آوردن زمینه استفاده حداکثری از مشارکت، امکانات و منابع سایر سازمان ها و دستگاه ها.

ماده 2-ساختار

شاخه متوسطه کاردانش که مدارس مربوط به این شاخه « هنرستان کاردانش »  نامیده می شوند.

شاخه متوسطه فنی و حرفه ای که مدارس مربوط به این شاخه « هنرستان فنی و حرفه ای » نامیده می شوند

شاخه متوسطه نظری، مشتمل بر 4 رشته «ریاضی –فیزیك»، «ادبیات و علوم انسانی» ،«علوم تجربی»،«علوم  و معارف  اسلامی» که مدارس مربوط به این شاخه «دبیرستان» نامیده می شود.

الف :اهداف شاخه های نظری

1-اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی ،شناسایی و تقویت شایستگی های تربیتی، فضایل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان برای دستیابی به زندگی مناسب

2-شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد برای هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب؛

3-ایجاد آمادگی نسبی دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی

ب:اهداف شاخه فنی و حرفه ای

1-اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، شناسایی و تقویت شایستگی های تربیتی، فضایل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان ،برای دستیابی به زندگی مناسب

2-شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای کسب توانمندی ها و مهارتهای لازم و هدایت آنان به سمت اشتغال مفید

3-ایجاد آمادگی نسبی دانش آموزان برای اشتغال و ادامه تحصیل در رشته های علمی -کاربردی.

ج:اهداف شاخه  کار و دانش

1-اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی،شناسایی و تقویت شایستگی های تربیتی، فضائل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان برای دستیابی به زندگی مناسب.

2-تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر, ماهر،استاد کاری و سرپرستی،برای اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، متناسب با نیازهای منطقه و جامعه

3- ایجاد آمادگی نسبی دانش آموزان برای اشتغال و ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی- کاربردی

ماده 3:آموزش دوره دوم متوسطه

ماده 3:آموزش دوره دوم متوسطه،سالی واحدی و دارای ویژگی های زیر است:

الف: فرایند آموزش هر درس به صورت پیوسته،در طول سال تحصیلی انجام می شود.آموزش بعضی از درس های شاخه فنی و حرفه‌ای در طول یک نوبت(اول یا دوم) به صورت مستقل ارائه و ارزشیابی می شود،مشروط بر آنکه برنامه این قبیل درس  ها به صورت زوج ودر دو نوبت متوالی تنظیم شود.در شاخه کار و دانش،آموزش برخی از استانداردهای مهارتی(درس های مهارتی)در طول سال تحصیلی به پایان میرسد و ارزشیابی آن تا یک ماه پس از پایان آموزش یا حداکثر تا پایان آن نوبت انجام میشود.

ب-محتوا، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل گیری،بر اساس تعداد واحدهای آن درس مشخص می شود.

ج-ارزشیابی هریک از درس های دوره دوم متوسطه،مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری بر سایر درس ها دارد.

ماده 4:مدت دوره آموزش

ماده 4:مدت دوره آموزش در دوره متوسطه سه سال و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای اتمام این دوره و اخذدیپلم، حداقل ۹۶ واحد است.

تبصره ۱: هر واحد درس نظری در طول سال تحصیلی،معادل یک ساعت آموزش در هفته است. ساعت آموزش هر واحد درس عملی،1/5 تا ۴ برابر ساعت آموزش یک واحد درس نظری،قابل افزایش است.ساعات آموزش هر واحد درس نظری و عملی در مدارس استثنایی تا یک نیم برابر مفاداین ماده،برابر شیوه نامه ای که سازمان آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ می کنند،قابل افزایش است .

تبصره 2:دانش آموزان «مدارس»استثنایی و «دانش آموزان تلفیقی در مدارس عادی»،با رعایت سایر شرایط تا 5سال می توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3:مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، می تواند برای غنی‌سازی محتوای برنامه درسی«محتوای توسعه ای»ارائه کند.در ارزشیابی های نوبت اول و دوم، حداکثر ۵ نمره از نامه ارزشیابی مستمر و حداکثر ۵ نمره از نمره ارزشیابی پایانی (غیر از امتحانات نهایی)، به محتوای توسعه‌ ای اختصاص می یابد.

ماده 5:طول دوره یک سال تحصیلی

ماده 5:از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور ماه سال بعد،یک سال تحصیلی محسوب می‌شود.دوره آموزش  از اول مهرماه هر سال آغاز و تا پایان خردادماه سال بعد ادامه می یابد. و امتحانات پایانی نوبت دوم در خرداد ماه برگزار می شود.

تبصره 1 :ارائه و تکمیل آموزش مهارت و ارزشیابی پایانی آن دسته از استانداردهای مهارت شاخه کار و دانش(درس های مهارتی) که آموزش آن ها تا پایان خرداد ماه به اتمام نمی رسد,تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی به صورت رایگان بلامانع است.

تبصره 2-درس کاراموزی در شاخه فنی و حرفه ای و درس کارورزی در شاخه کاردانش از تابستان پایه یازدهم تا پایان سال تحصیلی پایه دوازدهم،  بر اساس شیوه نامه ابلاغی معاونت آموزش متوسطه، ارائه و اجرا می شود.

ماده 6:واحد های درسی هر پایه

ماده 6: در هر سال تحصیلی تمام واحدهای درسی هر پایه،برابر جداول مربوط به دانش آموز ارائه می شود.

تبصره 1: درس های پایه دهم، پیش نیاز درس های پایه های یازدهم و دوازدهم،محسوب نمی شود. برخی از درس ها،در پایه یازدهم،پیش نیاز پایه دوازدهم می باشد.

تبصره 2:چنانچه درس های باقی مانده از پایه یازدهم پیش نیاز درس های پایه دوازدهم باشد،دانش آموزان پایه دوازدهم باید این درسها را با رعایت ضوابط پیش نیاز،به همراه سایر درس های پایه دوازدهم،برابر مقررات و حداکثر تا سقف ۳۷ واحد انتخاب کنند.

تبصره 3: دانش آموز پایه دوازدهم که قبل از درس پیش نیاز نمره نصاب قبولی(در رشته های شاخه نظری حداقل نمره ۷ و در رشته های شاخه فنی و حرفه ای برابر مقررات مربوط)کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب درس های پیش نیاز و اصلی به صورت همزمان،یا درسهای اصلی مقدم بر درس های پیش نیاز، خواهد بود

تبصره 4:چنانچه درس های باقی مانده از پایه یازدهم پیش نیاز درس های پایه دوازدهم نباشد،انتخاب این درس ها به دوره تابستانی (شهریورماه) سال دوازدهم موکول می‌شود

تبصره 5:دانش آموزان پایه دوازدهم روزانه که در پایه یازدهم موفق به کسب حداقل نمره ۷ در درس های پیش نیاز نشده اندیا به دلیل انطباق نداشتن ساعات ارائه درس های پیش نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس،امکان انتخاب درس های پایه یازدهم را نداشته اند و تشکیل کلاس در فرصت های دیگر نیز برای آنان مقدور نیست،می توانند با موافقت شورای مدرسه و رعایت سایر ضوابط،از جمله سقف واحدهای مجاز،آن دسته از درس های پایه یازدهم را که پیش نیاز دروس پایه دوازدهم هستند،انتخاب کرده و در امتحانات نوبت اول و دوم آن در سال شرکت کنند.در این صورت نمرات پایانی هر نوبت به عنوان نمرات مستمر نوبت نیز منظور و همانند سایر درس ها،برابر ماده ۴۵ اعلام نتیجه خواهد شد.

ماده 7:چنانچه دانش آموزی در خرداد قبول نشود(دانش آموزان تجدیدی)

ماده7:چنانچه پس از برگزاری امتحانات خرداد ماه، تعدادی از دانش آموزان، در یک  یا چند ماده درسی،شرایط قبولی را کسب نکنند،دوره تابستانی با رعایت موارد زیربرای آنان برگزار خواهد شد.شیوه نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 1:برنامه آموزشی در این دوره به مدت ۶ هفته است و امتحانات این دوره در نوبت شهریور ماه برگزار می شود.

تبصره 2:دانش آموزان دوره تابستانی مجاز خواهند بودحداکثر ۳۵ واحد از درس های باقی مانده(حداکثر ۱۰ واحد به صورت حضوری و مابقی به صورت غیر حضوری)را انتخاب کنند.در انتخاب واحد های حضوری، اولویت با درس هایی است که دانش آموز قبل از آنها را انتخاب نکرده اند. انتخاب همزمان درس های پیش نیاز و اصلی( دروس پایه بالاتر)برای دانش آموزان پایه دوازدهم در دوره تابستانی(شهریور ماه) با رعایت سایر شرایط و ضوابط بلامانع است.

تبصره3:ساعات آموزش هفتگی درس های نظری و عملی در دوره تابستانی 3برابر ساعات آموزش هفتگی آن درس ها در طول سال تحصیلی، است.

تبصره 4:دوره تابستانی، حتی المقدور،در مدارس مربوط،تشکیل خواهد شد و برگزاری آن به صورت متمرکز و با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی ادارات آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه در یک یا چند مدرسه بلامانع است.

تبصره 5:دانش آموزان پایه های دهم،یازدهم و دوازدهم در درس هایی که نمره قبولی کسب نکرده اند،می‌توانند بدون شرکت در کلاسهای دوره تابستانی در امتحانات پایانی این دوره که در شهریور ماه برگزار می‌شود،شرکت کنند

تبصره 6:ارائه خوشه درس‌های شایستگی های فنی و غیرفنی،در شاخه فنی و حرفه‌ای و استاندارد مهارت(درس های مهارتی) در شاخه کار و دانش در دوره تابستانی پایه دوازدهم،به صورت حضوری مجاز نیست، لیکن  با توجه به ماهیت این درس ها،ادارات آموزش و پرورش مناطق می توانند بر اساس ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود،برای دانش آموزان دوره فشرده تقویتی تشکیل دهند.

ماده 8:درس های باقی مانده از پایه دهم و یازدهم

ماده 8:دانش آموزان پایه یازدهم می توانند درس های باقی مانده از پایه های دهم و یازدهم را در دوره تابستانی پایه یازدهم انتخاب کرده و در آزمون دروس مربوط شرکت کنند.

ماده 9:امتحانات دی ماه (پایه دوازدهم)

ماده 9:دانش‌آموزان پایه دوازدهم چنانچه در پایان سال تحصیلی(شهریور ماه)موفق به گذراندن برخی از درس های دوره متوسطه نشوند،می‌توانند حداکثر ۳۵ واحد از درس های باقی مانده را به صورت غیرحضوری انتخاب و در امتحانات دی ماه شرکت کنند

تبصره 1:چنانچه این قبیل دانش آموزان بخواهند در امتحانات دی ماه همان سال مدارس روزانه شرکت کنند،در فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود در طول سال تحصیلی برای آنان تا پایان دی ماه سال بعد قابل افزایش است.

تبصره 2:دانش‌آموزان مشمول این ماده می توانند بلافاصله پس از دوره ی تابستانی با رعایت مقررات در مدارس بزرگسالان یا آموزش از راه دور ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3: چنانچه دانش آموزان موضوع این ماده   پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی درس ها نشده باشند،مجاز به ادامه تحصیل در مدارس روزانه نیستند.در این صورت می‌توانند برابر مقررات در مدارس بزرگسالان،مدارس آموزش از راه دور یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4:در شاخه فنی و حرفه‌ای، دوره بزرگسالان و داوطلبان آزاد، امتحانات به ضوابطی که از سوی معاونت آموزش متوسطه ابلاغ می شود صرفاً برای آن عده از دانش‌آموزانی که شرایط تحصیل در دوره روزانه را از دست داده اند برگزار می شود

ماده 10: عدم امکان انتخاب دروس قبول شده

ماده10:دانش آموزانی که در درس یا درس هایی نمره قبولی کسب کرده باشند مجددأ نمی‌توانند آن درس یا درس ها را انتخاب کنند

ماده 11:ساعات حضوردانش آموزان

ماده11:ساعات حضور دانش آموزان در برنامه های آموزشی و پرورشی شاخه نظری در هر هفته حداقل ۳۵ ساعت است و  دانش آموزان موظفند در فاصله زمانی شروع تا پایان برنامه آموزش روزانه در مدرسه حضور داشته باشند.

تبصره 1:ساعات برنامه هفتگی دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش بر اساس برنامه مصوب هر رشته حداکثر تا 40ساعت خواهد بود.

تبصره 2:برنامه هفتگی مدارس برای هر روز حداقل ۶ ساعت و حداکثر ۸ ساعت تنظیم می شود.

تبصره 3:افزایش ساعات برنامه هفتگی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان تا ۴۲ ساعت به بلامانع است.

ماده 12:ضرورت حضوردانش آموزان در مدرسه

ماده ۱۲:حضور مرتب و منظم دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس،در تمام ایام سال تحصیلی که مدرسه رسما دایر است،الزامی می باشد.با دانش آموزان غایب،برابر مقررات انضباطی مندرج در آیین نامه اجرایی مدارس رفتار خواهد شد.       تبصره: در شاخه های کار و دانش و فنی و حرفه ای،حسب مورد،برابر شیوه نامه های ابلاغی،از سوی مدیران مدارس، برای مهارت آموزی کارورزی و کارآموزی به مراکز خارج از مدرسه معرفی می‌شوند،ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

ماده 13:رسیدگی به موارد خاص

ماده ۱۳: رسیدگی به موارد خاص آموزشی و پرورشی دانش آموزان برابر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده 14:دانش آموزان با نیازهای ویژه

ماده ۱۴: دانش آموزان با نیازهای ویژه از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف اند.در این صورت نمره بخش نظری آنان به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد.

ماده15 : ستاد ثبت نام

ماده ۱۵: به منظور برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان،همه ساله قبل از آغاز ثبت نام در ادارات کل آموزش و پرورش و مناطق و نواحی آموزشی،ستاد ثبت نام، مرکب از افراد ذیربط،با انتخاب و  زیر نظر مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش، تشکیل می‌شود

ماده16: ثبت نام

ماده ۱۶:ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه دهم با حضور پدر، مادر  یا ولی قانونی وی و در پایه های یازدهم و دوازدهم و همچنین انتخاب رشته و واحد درسی، با حضور خود دانش آموز انجام می شود

تبصره 1: دانش آموزانی که بنا به دلایلی،از جمله بیماری  یا هر علت دیگری،نمی توانند برای ثبت نام در مدرسه حضور یابند ،باید امور ثبت نام آنان در موعد مقرر ،توسط ولی قانونی آنان انجام شود

تبصره ۲: ثبت نام و تحصیل مجدد دانش آموزان غیر مشمول که ترک تحصیل داشته اند با رعایت سایر شرایط بلامانع است.

تبصره ۳:ضوابط ورود به هنرستان های رشته های موسیقی،توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز گسترش آموزشهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،حسب مورد، تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۴: ثبت نام دانش آموزان با نیازهای ویژه که علارغم محدودیت و مشکلات جسمی یا حسی از هوش به هنجار برخوردار بوده و با استفاده از خدمات خاص آموزشی و توانبخشی می توانند در مدارس عادی به تحصیل بپردازند(دانش آموز مشمول آموزش به روش تلفیقی)،با ارائه معرفی نامه از مدیریت اداره  آموزش و پرورش استثنایی صورت می‌گیرد.

تبصره ۵:پذیرش دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان تابع ضوابط و مقررات خاص خواهد بود.

ماده17:تفکیک جنسیت

ماده 17:ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان در مدارس،اعم از دولتی و غیر دولتی ،به تفکیک جنسیت انجام می شود.

ماده18:زمان ثبت نام

ماده 18:   همه دانش آموزان ، از نیمه اول تیرماه تا حداکثر پایان شهریور ماه هر سال تحصیلی ،ثبت نام می شوند.

ماده19:حداکثر سن ثبت نام

ماده ۱۹: حداکثر سن ثبت نام برای ورود به دوره دوم متوسطه 18 سال تمام است.

تبصره ۱:ملاک محاسبه سن دانش آموز برای ثبت نام ، اول مهرماه هر سال خواهد بود

تبصره ۲:حداکثر سن ادامه تحصیل دانش‌آموزان پسر،با رعایت قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی 20 سال تمام و برای دانش آموزان دختر ۲۲ سال تمام است.

تبصره ۳: دانش آموزان پسری( پایه دوازدهم با رعایت تبصره ۱ ماده ۹) که در حین سال تحصیلی به حداکثر سن مجاز(20 سال تمام)برسند،تا پایان همان سال تحصیلی میتوانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۴: دانش آموزان مدارس بزرگسالان، مدارس آموزش از راه دور و  داوطلبان آزاد متقاضی ورود به پایه های یازدهم یا دوازدهم مدارس روزانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،می توانند در مدارس روزانه ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۵:حداکثر سن برای دانش آموزان با نیازهای ویژه،مشمول آموزش به روش  تلفیقی، در هر یک از پایه های تحصیلی دوره متوسطه ۲ سال بیشتر از حداکثر سن دانش آموزان عادی است.

ماده20:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

ماده 20 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در پایه دهم:

1-تصویر صفحه اول شناسنامه که با اصل آن مطابقت داده شده و ممهور به مهر و امضای مدیر مدرسه باشد.

تبصره ۱: در صورت وجود تغییرات و توضیحات در شناسنامه ارائه تصویری از صفحه توضیحات نیز ضروری است.

تبصره 2:لازم است شناسنامه دانش آموزی که به سن ۱۵ سال تمام رسیده است، عکس دار باشد.

2- عکس مناسب و با کیفیت به تعداد مورد نیاز.

3- گواهی نامه پایان دوره اول متوسطه یا گواهی موقت قبولی پایه نهم

4-نمون برگ شماره ۱ هدایت تحصیلی.

5- معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، مبنی بر نوع و میزان معلولیت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه(به روش تلفیقی)

ب:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در پایه یازدهم:

1-مدارک مربوط به سوابق تحصیلی پایه دهم.

ج:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در پایه دوازدهم

1-مدارک مربوط به سوابق تحصیلی پایه های دهم و یازدهم

2- کارنامه های تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی.

تبصره:در صورت تغییر در مدارک هویتی دانش آموز، دریافت مدارک جدید الزامی است

ماده21:مدارک اتباع خارجی

ماده ۲۱: اتباع خارجی و فرزندان آنان،پناهندگان و رانده شدگان دیگر کشور ها برای ثبت نام،باید مدارک هویتی، اقامتی و پناهندگی معتبر و مورد تایید مراجع ذیربط را ارائه دهند.

ماده22: امضا کنندگان مدارک تحصیلی

ماده 22: کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای معاون اجرایی یا فردی که عهده دار این مسئولیت است و مهر و امضای مدیر مدرسه، دارای اعتبار خواهد بود.

تبصره :1 صدور تأییدیه ارزش تحصیلی به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه است.

تبصره 2: صدور گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسطه برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد.

تبصره 3: لازم است کارنامه ها و مدارک تحصیلی دانش آموزان متقاضی انتقال و ادامه تحصیل در سایر مناطق، ازسوی اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأ تایید و مهر و امضا شود

ماده23:انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی

ماده 23: انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی از یك مدرسه به مدرسه دیگر با موافقت «اداره آموزش و پرورش مقصد»و حداکثر تا یك ماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است. در این صورت مدارک، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به ارزشیابی طول سال تحصیلی وی، باید پس از مهر و امضا مدرسه مبدأ با تأیید اداره آموزش و پرورش، در موعد مقرربه مدرسه مقصد ارسال شود.انتقال دانش آموز در محدوده یک منطقه آموزشی با هماهنگی دو مدرسه مبدآ و مقصد و موافقت اداره آموزش و پرورش ،با رعایت مقررات و در مهلت تعیین شده،بلامانع است.

تبصره1: پرونده تربیتی-تحصیلی دانش آموز به صورت محرمانه باید به«مدرسه مقصد»ارسال شود.

تبصره 2:صحت ریزنمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزان انتقالی از سوی اداره آموزش و پرورش مقصد،ظرف مدت یك هفته بعد از انتقال از اداره آموزش و پرورش مبدأ، استعلام و پاسخ استعلام نیز حداکثرتا یكماه بعد از آن ارسال شود

تبصره3: انتقال دانش آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی درسطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه در داخل استان با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان و از یك استان به استان دیگر، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود.

تبصره 4: انتقال بین مدارس استعدادهای درخشان یك شهرستان، در سال نخست پذیرش، ممنوع است.

ماده24:ثبت نام با گواهی موقت

ماده 24: مدیرمدرسه باید همه مدارک دانش آموزی را که با گواهی موقت ثبت نام کرده است، حداکثر تا پایان مهرماه به صورت مکتوب از محل تحصیل قبلی وی درخواست کند؛ مدیر مدرسه مبدأ نیز بلافاصله پس ازوصول درخواست، باید همه مدارک تحصیلی دانش آموز را، پس از تکمیل ، برابر مقررات به مدرسه مقصد ارسال کند.

تبصره: چنانچه مدارک و سوابق تحصیلی دانش آموزی در موعد مقرر در مدرسه مقصد کامل نشود و به تبع آن برای دانش آموز حقّی ایجاد یا حقّی از او تضییع شود، مسئولیت آن، حسب مورد، به عهده مدیر مدرسه مبدأ یامقصد خواهد بود.

ماده25: بررسی پرونده دانش آموزان

ماده 25: مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا یكماه پس از آغاز سال تحصیلی پرونده تحصیلی تمامی دانش آموزان، از جمله دانش آموزان جدید خود را بررسی و در صورت مشاهده نقص، آن را رفع کند.

تبصره: چنانچه دانش آموزی بر خلاف  مقررات به یك رشته تحصیلی هدایت شده یا در درس یا درس هایی،قبول اعلام شده باشد، نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی طبق مقررات اقدام شود. لیکن چنانچه بعد از موعدمقرر نقص پرونده بر طرف نشده باشد، لازم است پرونده این دانش آموز، برابر مقررات، برای اقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.

ماده26:دفتر آمار دانش آموزان

ماده 26: مدیران مدارس باید دفتر آمار دانش آموزان را حداکثر یك ماه پس از آغاز سال تحصیلی یا دوره تابستانی تکمیل و به تایید اداره آموزش و پرورش مربوط رسانده و برابر مقررات مسدود کنند.

ماده27 : دانش آموزان مشمول نظام وظیفه

ماده 27: دانش آموزان پسر از اول ماهی که در آن ماه، وارد سن19 سالگی می شوند، مشمول نظام وظیفه شناخته می شوند.       تبصره 1: ملاک رسیدگی به وضعیت دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی، تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه آنان است و تغییرات بعدی ملاک عمل نخواهد بود.

تبصره 2: برای دانش آموزانی که شناسنامه اولیه آنان به حکم دادگاه باطل شده است، شناسنامه جدید، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 28: وقفه تحصیلی

ماده 28: چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام، با عذر موجه غیبت کند و این غیبت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچ یك از درسها در خردادماه و شهریورماه شرکت نکند، آن سال تحصیلی برای وی وقفه تحصیلی محسوب میشود       تبصره: وقفه تحصیلی و غیبت موجه ترک تحصیل تلقی نمیشود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده، با مدیرمدرسه است.

ماده29: ترک تحصیل

ماده 29:دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی که سه ماه یا بیشتر به طور متوالی غیبت غیرموجه داشته باشند، به عنوان تارک تحصیل از مدرسه اخراج میشوند.

تبصره 1: مدیرمدرسه موظف است مراتب ترک تحصیل این قبیل افراد را برابر مقررات، به حوزه نظام وظیفه عمومی ذیربط اعلام کند.

تبصره 2: چنانچه دانش آموز واجدشرایط، در موعد مقرر، برابر ضوابط در مدرسه ثبت نام نکند، مدیرمدرسه موظف است، برابر مفاد این ماده، ترک تحصیل وی را اعلام کند.

ماده30:داوطالبان آزاد و مقررات نظام وظیفه

ماده 30: شرکت در امتحانات داوطلبان آزاد (متفرقه)، از نظر مقررات نظام وظیفه عمومی ترک تحصیل محسوب می شود و برای این گروه از داوطلبان، معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.

ماده 31 :ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی که ترک تحصیل کرده اند

ماده 31: ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی که ترک تحصیل کرده اند، مجاز نخواهد بود و در صورت رفع ممنوعیت قانونی از سوی نظام وظیفه عمومی، ادامه تحصیل آنان بلامانع خواهد بود.

تبصره: چنانچه تاریخ اعزام (مندرج در دفترچه آماده به خدمت دانش آموز، بدون مهر غیبت)حداقل تا پایان خردادماه همان سال تحصیلی باشد، می تواند با رعایت سایر شرایط در همان سال تحصیلی ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهد.

ماده32 : اعلام مشخصات دانش آموزان مشمول به نظام وظیفه

ماده :32 مدیر مدارس پسرانه باید مشخصات دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را به صورت انفرادی و برای هر مشمول فقط یکبار، به منظور استفاده از معافیت تحصیلی، برابر مقررات، از طریق مراجع ذیربط به حوزه نظام وظیفه عمومی ذیربط اعلام کند. (این موضوع شامل دانش آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز میشود)

ماده33: اعلام ترک تحصیل یا فراغت تحصیل به نظام وظیفه

ماده 33: مدیران مدارس موظفند مراتب ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقررات از طریق مراجع ذیربط به حوزه نظام وظیفه مربوط اعلام نمایند.

تبصره :1 دانش آموزی که از معافیت تحصیلی استفاده میکند، در صورتی که قصد ادامه تحصیل در مدارس بزرگسالان یا آموزش از راه دور را داشته باشد، نیازی به اعلام مشخصات وی به حوزه نظام وظیفه نیست.

تبصره 2: دانش آموزان اتباع خارجی که برابر مقررات در مدارس ایرانی تحصیل میکنند، مشمول قانون نظام وظیفه عمومی نیستند.

ماده 34 تا 66: سنجش و ارزشیابی (امتحانات)

ماده :34 هدفهای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به شرح زیر است :

1-دریافت بازخوردهای موثر از میزان کسب شایستگیها و بهبود، هدایت و ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموز در موقعیتهای مختلف؛

2-تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری دانش آموز وآگاه کردن دانش آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت و عملکرد تحصیلی و تربیتی آنان؛

3-تشخیص نارساییهای یادگیری دانش آموز و تلاش برای رفع آنها؛

4-شناخت استعدادها، علایق و رغبتهای دانش آموزان و هدایت آنان در زمینه شغلی و تحصیلی؛

5-تقویت انگیزه، روحیه تلاش و ایجاد رقابتهای سالم در دانش آموزان؛

6-سنجش کیفیت و محتوای برنامه ها و عوامل مؤثر در آموزش از طریق تحلیل نتایج ارزشیابی ها، به منظور یافتن نارساییها و رفع آنها؛

7-حصول اطمینان از کسب شرایط لازم برای ارتقا به مراحل تحصیلی یا سطوح مهارتی بالاتر؛

8-شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی کارآیی نظام آموزشی، اصلاح فرآیندها و روش ها و زمینه سازی برای ارتقای کیفیت آن.

ماده 35: ارزشیابی دانش آموزان در هر درس با هدفهای مشخص شده زیر، به سه صورت ورودی(آغازین)، تکوینی(مستمر) و پایانی(تراکمی) انجام می شود :

الف:ا ارزشیابی ورودی(آغازین):

به منظورآگاهی از توانایی ها و آمادگی های قبلی دانش آموز برای ورود مناسب به فرآیند تعلیم و تربیت و جبران نارسایی ها و کاستی های احتمالی دانش آموز در آغاز سال تحصیلی توسط معلمان انجام میشود.

ب:ارزشیابی تکوینی(مستمر):

به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته های دانش آموز، بهبود فرآیند تعلیم و تربیت، آگاهی معلمان از نقاط قوت و ضعف درسی و نحوه عملکرد دانش آموزان و پرورش روحیه تحقیق، تفکر، تلاش، ابتکار و فعالیتهای گروهی، تدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانش آموزان، اولیا و اتخاذ روشهای مناسب انجام میشود.

ج:ارزشیابی پایانی(تراکمی):

به منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدف های آموزشی و پرورشی و حصول اطمینان لازم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام میگیرد

ماده 36: ارزشیابی تکوینی به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش آموز در فعالیت های آموزشی تربیتی و به شیوه های گوناگون، با استفاده از آزمون های کتبی، شفاهی، عملی، بررسی تکالیف فردی و گروهی، فهرست وارسی، مشاهده رفتار، میزان فعالیت، تلاش، ابتکار و خلاقیت و نظایر آن انجام و نتایج این ارزشیابی ها در هرماده درسی در هر سال تحصیلی در دو نوبت منظور میشود.

ماده 37:ارزشیابی پایانی(تراکمی) در طول سال تحصیلی، در دو نوبت اول و دوم، انجام میشود. ارزشیابی پایانی نوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتوای برنامه درسی در دیماه و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام محتوای برنامه درسی ( 5 نمره از محتوای نیمه اول برنامه درسی و 15 نمره از محتوای نیمه دوم برنامه درسی) در خردادماه به عمل می آید .

تبصره 1: ارزشیابی پایانی شهریورماه و همچنین امتحانات نهایی و دروس غیرحضوری، از همه محتوای برنامه درسی به عمل می آید.

تبصره 2:در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، نمره هر نوبت درس هایی که آموزش آن در طول نوبت اول یا دوم ارائه و پایان می یابد، به عنوان نمره پایانی آن درس، منظور میشود.

تبصره 3: در شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش، شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی وغیرفنی از سوی معاونت آموزش متوسطه تهیه و ابلاغ میشود.

تبصره 4: در شاخه کاردانش، ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) پس از اتمام آموزش آن در دو بخش نظری و عملی، از تمام محتوای آن استاندارد یا درس مهارتی توسط یا با نظارت دستگاه متولی مربوط به عمل می آید و چنانچه دانش آموزی از یکی از بخش های نظری یا عملی استانداردهای مهارتی(درسهای مهارتی) نمره قبولی کسب کند، این نمره تا اخذ نمره قبولی از بخش دیگر، معتبر خواهد بود.

ماده 38: دانش آموزان پایه دوازدهم هر یك ازشاخه های تحصیلی، چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن درس های پایه مربوط، اعم از نهایی و غیرنهایی و باقی مانده درس های پایه های دهم و یازدهم نشوند، می تواننددر امتحانات دروس مربوط در دی ماه شرکت کنند.

تبصره: چنانچه دانش آموزی پس از برگزاری امتحانات دی ماه نیز موفق به گذراندن همه واحدهای درسی رشته مربوط نشود، می تواند برابر مقررات، در مدارس بزرگسالان، آموزش ازراه دور یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام و نسبت به گذراندن باقی مانده درس های خود اقدام کند.

ماده 39: برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات پایانی غیرنهایی نوبت اول، دوم، شهریور و دیماه به عهده مدیر مدرسه است که با عنایت به تقویم اجرایی، تنظیم و با همکاری و مشارکت کارکنان آموزشی و اداری مدرسه انجام میشود.

تبصره: در شاخه کاردانش، برنامه امتحانات پایانی استانداردهای مهارت که در مدرسه ارائه می شود، دراداره کل آموزش و پرورش استان با همکاری دستگاه متولی مربوط، تنظیم و امتحانات (نهایی یا هماهنگ) با نظارت یا توسط دستگاه متولی استاندارد مهارت، براساس موافقتنامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط، انجام خواهد شد.

ماده 40 :طرح سؤال ها (به جز امتحانات نهایی و هماهنگ) و تصحیح اوراق امتحانات داخلی (نوبت اول، دوم،شهریورماه و دی ماه )زیر نظر مدیرمدرسه، برعهده معلم مربوط است.

تبصره :1 مدیر مدرسه می تواند با مسئولیت خود اوراق امتحانی را برای تصحیح در خارج از مدرسه، دراختیار معلمان قرار دهد.

تبصره 2: چنانچه معلم مربوط، قبل از برگزاری امتحان داخلی، در هریك از نوبتهای امتحانی، به هر دلیلی از طراحی سئوال های درس مربوط،خودداری کند یا ظرف مدت 5 روز پس از برگزاری امتحان،اوراق امتحانی را تصحیح نکند، مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع، میتواند به تشخیص خود طراحی سئوال و تصحیح اوراق درس مربوط را به یکی از معلمان مرتبط و واجد صلاحیت واگذار کند.

 

ماده 41:نمرات ارزشیابی تکوینی (مستمر) و پایانی در هر نوبت امتحانی داخلی، باید توسط معلّم مربوط بدون خدشه و قلم خوردگی در برگ ریزنمرات ثبت و پس از امضا و درج تاریخ ، به مدیرمدرسه تحویل شود. نمرات ارزشیابی مستمر دو هفته قبل از آغاز امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حداکثر یك هفته بعد از برگزاری امتحان هر درس در آن نوبت، باید به مدیر مدرسه تحویل شود.

تبصره 1: نمرات ارزشیابی مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموز، باید در طول هر نوبت و قبل از امتحانات پایانی به اطلاع دانش آموز و ولی او برسد.

تبصره 2: در شاخه کاردانش، فهرست مشخصات و ریزنمرات ارزشیابی پایانی استانداردهای مهارت (درسهای مهارتی) پس از تأیید دستگاه متولی استاندارد مهارت در هر سال تحصیلی، در دو نسخه صحافی که یك نسخه در اداره منطقه و یك نسخه در مدرسه به طور دائم نگهداری می شود.

ماده 42: مرکز سنجش آموزش و پرورش می تواند با هماهنگی معاونت آموزش متوسطه و اداره کل آموزش و پرورش استان در امتحان پایانی نوبت دوم و شهریورماه یك یا دو ماده درسی پایه های دهم و یازدهم را به صورت هماهنگ برگزارکند.

تبصره 1: طراحی سؤالهای امتحانی موضوع این ماده، برای مدارس استعدادهای درخشان به مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و برای مدارس وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سازمان ذیربط واگذار می شود.

تبصره 2: مرکز سنجش آموزش وپرورش با هماهنگی معاونت آموزش متوسطه، برنامه امتحانات دروس هماهنگ را تا دو ماه قبل از آغاز امتحانات مربوط، تنظیم و ابلاغ می کند.

ماده43: امتحانات پایانی نوبت دوم و شهریورماه درس هایی از پایه دوازدهم به صورت امتحان نهایی با برنامه امتحانی و سؤال های یکسان برگزار می شود که مرکز سنجش آموزش و پرورش آن راطراحی می کند، این امتحان زیر نظر اداره کل آموزش وپرورش استان و عوامل اجرایی امتحانی که از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه مربوط معین می شود، رسمیت می یابد.

تبصره 1: مرکز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی را تا دو ماه قبل ازآغاز امتحانات مربوط،تنظیم و ابلاغ می کند.

تبصره 2: در همه مراحل امتحانات، ادارات کل آموزش وپرورش استانها و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، ملزم به همکاری با مرکز سنجش آموزش و پرورش، می باشند.

تبصره 3: معلمان درس های مربوط به امتحانات نهایی، موظفند حداکثر دو روز پس از برگزاری امتحان درس مربوط، با تشخیص و برابر ابلاغی که از طرف اداره آموزش وپرورش منطقه صادر می شود، به حوزه های تصحیح مراجعه کنند و حداقل به تعداد دانش آموزان خود، اوراق امتحانی همان درس را با دریافت حق الزحمه،تصحیح کنند. در صورتی که معلمی برای تصحیح اوراق اقدام نکند، موضوع از سوی رییس حوزه تصحیح، به اداره آموزش و پرورش محل ، گزارش می شود تا برابر مقررات با وی رفتار شود.

تبصره 4: نتایج امتحانات نهایی، حداکثر ده روز پس از برگزاری آخرین امتحان، باید از سوی رییس حوزه تصحیح، به وسیله اداره آموزش و پرورش منطقه، به مدارس محل تحصیل دانش آموزان، اعلام شود.

تبصره 5: سؤال های امتحانات نهایی دروس« عربی،زبان قرآن3 »،«زبان خارجی 3»،«تعلیمات دینی»(دینی،اخلاق و قرآن 3)برای دانش آموزان با آسیب دیدگی شنوایی، توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی و استفاده از دبیران واجد شرایط، به صورت ویژه طراحی و براساس برنامه ریزی مرکز سنجش آموزش و پرورش، در اختیارحوزه های امتحانی آنان، قرار خواهد گرفت.

تبصره 6: سؤال های امتحانات نهایی دانش آموزان نابینا، توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، به خط بریل تبدیل شده و در اختیار حوزه های امتحانی قرارمی گیرد.

ماده 44: مدیران مدرسه موظف اند فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرایط را با قید مواد درسی که باید آنها را به صورت امتحان نهایی بگذرانند، به همراه نمرات نوبت اول و نتایج ارزشیابی مستمر نوبت دوم آن درس ها، در نمون برگ هایی که از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش ارسال میشود، تنظیم کنند و تا یك هفته قبل از آغاز امتحانات نهایی نوبت دوم، شهریور و دیماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحویل دهند.

تبصره 1: مدیران هنرستان کاردانش موظف اند فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرایط را با قید عنوان استاندارد مهارت، مطابق نمون برگ های مربوط تنظیم و حداکثر یك ماه قبل از پایان آموزش آن استاندارد، به اداره آموزش وپرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه تحویل دهند. ادارات آموزش و پرورش نیز باید درخواست های مربوط به انجام آزمون های مهارت را، حداکثر بیست روز قبل از پایان آموزش مهارت، به اداره کل آموزش وپرورش استان ارسال کنند. اداره کل آموزش وپرورش استان نیز باید حداکثر ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصات دانش آموزان را به دستگاه متولی استاندارد مهارت، ارسال کند.

تبصره 2: امتحانات عملی غیرکتبی و کارگاهی، درس های غیرنهایی مدرسه و درس های نهایی، توسط افراد واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پرورش انتخاب میشوند، قبل از برگزاری امتحانات کتبی و درمدرسه برگزار می شود.

تبصره 3: در شاخه کاردانش، پذیرش گواهی نامه های مهارتی به شرط آنکه مشخصات آنها در رشته های مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از تأیید مرجع صادر کننده، به میزان واحدهای تعیین شده، با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده 45: نمره هردرس در نوبت اول از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی باضریب 2 و در نوبت دوم از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 4 برابر جدول زیر به دست می آید.       تبصره: دروسی که در طول یك نوبت، اجرا می شود، طبق ضرایب مندرج در ماده 46 ، محاسبه می شود.

ماده 46: نمره هر درس در دوره تابستان، از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و ارزشیابی پایانی (شهریورماه) با ضریب 3 به شرح جدول زیر محاسبه می شود.

تبصره 1: نمره درس هایی که صرفاً ناظر بر فعالیت ضمن سال دانش آموز بوده و ارزشیابی پایانی ندارد، بر مبنای ارزشیابی های مستمر از فعالیت دانش آموز در هر نوبت، توسط معلم مربوط تعیین و نمره سالانه این درس ها، بر اساس میانگین نمرات نوبت اول و دوم، تعیین می شود.

تبصره 2: نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت در شاخه کاردانش (اعم از حضوری یا غیر حضوری) و درسهای غیر حضوری و شهریور و دیماه، همان نمره امتحان پایانی بدون ضریب، خواهد بود.

تبصره 3: در محاسبه نمره سالانه و نمره درس دوره تابستانی(شهریورماه) با ضرایب مذکور،عدداعشاری نمرات، به شرح زیر تغییر می یابد و در برگ ریزنمرات ثبت و محاسبه می شود:

ماده 47: نمره هر یك از امتحانات پایانی و ارزشیابی مستمر دانش آموز در هر درس، از صفر تا بیست(0-20)است.

تبصره: در شاخه کاردانش، نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) قبل از ثبت، به تفکیك بخش نظری و عملی، بر مبنای صفر تا بیست( 0-20) محاسبه می شود

ماده 48: نصاب قبولی در هر درس نمره 10 و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای 12است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

ماده 49: برای سنجش مهارت عملی،«آزمون عملی » و برای سنجش مهارت گفتاری ،«آزمون شفاهی»به عمل می آید.

ماده 50: نظارت بر برگزاری امتحانات داخل و خارج از کشور بر عهده معاونت آموزش متوسطه و مرکز سنجش آموزش و پرورش است.

ماده 51: مسئولیت حسن برگزاری امتحانات داخلی و اعلام به موقع نتایج، بر عهده مدیرمدرسه است و اداره آموزش وپرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و اداره کل آموزش وپرورش استان، در صورت لزوم می توانند اوراق امتحانی تصحیح شده را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند. در صورتی که در بازبینی اوراق، نمره دانش آموزی تغییر کند، آخرین نمره، ملاک عمل خواهد بود. در این صورت موضوع باید کتباً به اطلاع معلم و دانش آموز مربوط برسد.

تبصره: در صورتی که بازبینی اوراق امتحانات خرداد یا شهریورماه، پس از آبان ماه و بازبینی اوراق امتحانات دی ماه پس از فروردین ماه، انجام شود و نمره دانش آموزی تغییر کند، مراتب برای تصمیم گیری به کمیسیون خاص شورایعالی آموزش و پرورش ارجاع میشود.

ماده 52: اعلام رسمی نتیجه امتحانات به دانش آموز یا ولی او، حداکثر تا دو هفته پس از پایان هر نوبت امتحانی، به عهده مدیرمدرسه است.

ماده 53: مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی نوبت های اول و دوم، شهریور و دیماه (اعم از نهایی وغیرنهایی)، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتیجه امتحانات آن نوبت است. در امتحانات داخلی مدیر مدرسه موظف است اوراق امتحانی معترضان را برای تجدید نظر یا در اختیار مصحح مربوط یا به تشخیص خود در اختیارمصحح مربوط و یکی دیگر از معلمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجدید نظر شده با امضای مصحح مربوط یا مصحح مربوط و تجدید نظر کننده، حسب مورد، تعیین میشود. در صورت اختلاف نظر، رأی معلم سوم واجدصلاحیت، قطعی و لازم الاجراست. در امتحانات نهایی، رییس حوزه تصحیح موظف است اوراق امتحانی معترضان را برای تجدید نظر در اختیار یکی از معلمان همان درس (غیر از مصححین اول و دوم) قراردهد و نمره وی ملاک عمل خواهد بود. در هر صورت باید حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایان مهلت اعتراض، نتیجه به اطلاع معترضان برسد.

ماده 54: اوراق امتحانات پایانی نوبت دوم، شهریور و دیماه درسهای غیرنهایی، به مدت شش ماه درمدرسه واوراق امتحانات نهایی به مدت یكسال در محلی که اداره آموزش و پرورش منطقه تعیین می کند، نگهداری می شود و پس از سپری شدن مهلت مذکور، برابر مقررات امحا میشود، ولی فهرست دست نویس و رایانه ای ریز نمرات معلمان، دفتر امتحانات، برگ ریزنمرات قبول شدگان امتحان نهایی، لیست نمرات دروس مهارتی پس از تأیید دستگاه متولی مهارت، صحافی و جزء اسناد و مدارک تحصیلی محسوب و به طور دائم در مدرسه و اداره مربوط، حسب مورد، نگهداری می شود.

ماده 55: امتحانات شهریور و دی ماه درسهای غیرنهایی دانش آموزان در همان مدرسه ای برگزار می شود که امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده است و امتحانات درسهای غیرنهالی شهریورماه (اعم از حضوری وغیرحضوری) در همان مدرسه ای که دانش آموزان، درس های این دوره را انتخاب کرده اند، برگزار می شود و امتحانات شهریور و دی ماه درس های نهایی دانش آموزان، در حوزه های امتحانی تحت پوشش همان منطقه/ناحیه آموزشی برگزار می شودکه امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده است.

تبصره 1: درصورتی که محل اقامت ولی یا سرپرست دانش آموزی تا 15روز قبل از برگزاری امتحانات شهریورماه یا دی ماه تغییر یابد، دانش آموز می تواند به صورت میهمان (با اخذ معرفی نامه عکسدار، حاوی مشخصات و مواد درسی و نمره ارزشیابی های مستمر دوره تابستانی، از مدرسه مربوط و تأیید موضوع انتقال ولی دانش آموز توسط اداره آموزش و پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارک لازم مبنی بر انتقال ولی خود)به اداره آموزش و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر،  با معرفی آن اداره، در امتحانات داخلی شهریورماه یا دی ماه یکی از مدارس، یا در امتحانات نهایی یکی ازحوزه های اجرایی شرکت کند. نمره شهریورماه یا دیماه چنین دانش آموزی، پس از تأیید اداره آموزش وپرورش قبلی برای ابلاغ به مدرسه ای ارسال می شود که دانش آموز قبلاً در آن تحصیل می کرده است تا مدرسه مذکور باتوجه به نمره های دیگر و با رعایت سایر مقررات اعلام نتیجه کند.

تبصره 2: دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور میتوانند با ارائه معرفی نامه عکس دار از مدرسه مربوط و تأیید مرکز امور بین المل و مدارس خارج از کشور و اداره کل آموزش وپرورش استان در امتحانات شهریور ودی ماه در مدارس داخل کشور شرکت کنند. نمرات امتحانی این قبیل دانش آموزان باید توسط مدیر مدرسه مقصد و از طریق اداره کل آموزش وپرورش استان و مرکز امور بین المل ومدارس خارج از کشور به مدرسه مبدأ ارسال شود.

ماده 56: نمره انضباط دانش آموزان در هرنوبت، با توجه به رعایت موازین اسلامی، اخلاق، بهداشت و نظافت شخصی، مقررات مدرسه، وضعیت حضور و غیاب و حفظ نظم عمومی، بر اساس گزارش معلمان و مربیان توسط مدیر و معاونان مدرسه تعیین و در برگ ریز نمرات مربوط ثبت و با امضای مدیر تسلیم دفتر مدرسه می شود.

تبصره 1: میانگین نمرات انضباط نوبت اول و دوم به عنوان نمره سالانه محسوب و در معدل سالانه، معادل دو واحد درسی منظور می شود.

تبصره 2 :تعداد واحدهای انضباط به عنوان دروس گذرانده شده رشته تحصیلی در نظر گرفته نمی شود، ولی در محاسبه معدل کل ، به میزان 6 واحد، لحاظ می شود.

تبصره 3: در دوره تابستانی، نمره انضباط، منظور نمی شود.

ماده 57: نمونه کارنامه ها و مدارک تحصیلی دانش آموزان توسط معاونت آموزش متوسطه و مرکز سنجش آموزش و پرورش با همکاری مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات، تهیه و به ادارات کل آموزش و پرورش کشور ابلاغ می شود.

ماده 58: در هر سال تحصیلی، دفتر امتحانات مدرسه برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم، باید حداکثر تا پایان آبانماه و برای دانش آموزان پایه دوازدهم تا پایان اسفندماه، تنظیم و توسط نماینده ای که از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین می شود، بررسی و پس از تأیید، مسدود شود.

تبصره: شیوه نامه اجرایی نحوه مسدود کردن دفتر امتحانات در مرکز سنجش آموزش و پرورش تهیه و به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ارسال می شود.

ماده 59: چنانچه دانش آموزی در زمان برگزاری امتحانات کتبی پایانی یا قبل از آن دچار مشکل و سانحه ای شود که قادر به نوشتن نباشد، می تواند از منشی معتمدی استفاده کند که از طرف مدیرمدرسه برای امتحانات غیرنهایی و رییس حوزه اجرا، برای امتحانات نهایی تعیین می شود.

ماده 60: برای دانش آموز دارای نقص عضو یا بیماری مؤثری که بیماری اش مانع شرکت وی در امتحانات(کتبی، شفاهی و عملی) شود، مدیر مدرسه یا رییس حوزه اجرا، تسهیلاتی متناسب با نقص عضو یابیماری او فراهم می کند و در صورت لزوم از امتحانات آن درس معاف می شود، در این صورت، سهم نمره این بخش به سایر بخش ها اضافه می شود.

تبصره 1: امتحان عملی درس تربیت بدنی برای دانش آموزان موضوع این ماده، باید متناسب با توانایی جسمی  وی توسط معلم مربوط انجام شود. شیوه نامه مربوط توسط معاونت ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2: دانش آموزان شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش که به دلیل نقص عضو قادر به انجام فعالیت عملی درس های رشته مربوط نیستند، ملزم به تغییر رشته می باشند.

ماده 61: دانش آموزان مشروحه زیر با رعایت حداقل سن متعارف که برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم، به ترتیب 16،15 و 17 سال تمام است، می توانند با درخواست کتبی و تأیید مراجع مربوط، از سوی اداره آموزش وپرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان به یکی از دبیرستانهایی که از قبل برای برگزاری امتحانات مشخص شده است، معرفی و در ارزشیابی ورودی (تعیین پایه تحصیلی) که از همه درسهای مربوط به آن پایه به عمل می آید، در اولین نوبت رسمی ارزشیابی، همراه با سایر دانش آموزان شرکت کنند و در صورت قبولی در همه  درس های هر پایه، مدرک قبولی برای آنان صادر می شود و با رعایت شرایط، مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود:

 • افرادی که بخشی از تحصیلات خود را در مدارس خارجی گذرانده اند و مدرک تحصیلی آنان قابل ارزشیابی در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نیست یا هیچ گونه مدرک تحصیلی که میزان تحصیلات خارجی آنها را مشخص کند، نداشته باشند.(با ارایه مدرک معتبر مبنی بر داشتن حداقل یک سال سکونت در خارج از کشور برابر ضوابطی که توسط مرکز امور بین المل و مدارس خارج از کشور اعلام می شود.)
 • افرادی که به مدرسه دسترسی نداشته یا به دلیل بیماری نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند.
 • دانش آموزانی که بخشی از مدارک تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل ، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره، از بین رفته و هیچگونه سابقه ای از مدارک آنان وجود نداشته باشد. (با تأیید اداره آموزش و پرورش مبداء مبنی بر وقوع حادثه)
 • افرادی که در ادامه تحصیل آنان فاصله ایجاد شده است، مشروط بر آنکه دارای مدرک پایان دوره اول متوسطه باشند.
 • پناهندگان به کشور جمهوری اسلامی و رانده شدگان از سایر کشورها که به صورت قانونی در ایران سکونت دارند، ولی مدرک قابل قبولی برای ارزشیابی در دست ندارند.

تبصره 1: ارزشیابی ورودی (تعیین پایه)طبق مفاد این آیین نامه به صورت یك نوبتی است و مواد ارزشیابی و شرایط قبولی ، مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودی، مدرسه می تواند از دانش آموز درپایه پایین تر ارزشیابی به عمل آورد.

تبصره 2: نمرات ارزشیابی ورودی (تعیین پایه)قبول شدگان در ستون ملاحظات دفتر امتحانات آن سال و کارنامه تحصیلی آنان ثبت می شود. شماره معرفی نامه با اشاره به ماده 61 این آیین نامه، در ستون ملاحظات درج و توسط مدیر مدرسه امضا و مهر می شود.

تبصره 3: شرکت کنندگان در امتحان تعیین پایه، از بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف خواهند بود و باید برای آنان از بخش نظری آن، امتحان 20نمره ای به عمل آید

تبصره 4:چنانچه مدارک تحصیلی خارجی دانش آموزی برای ارزشیابی ناقص باشد و تا پایان امتحانات خردادماه پایه تحصیلی قطعی دانش آموز درکمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مشخص نشود، ارزشیابی خرداد و شهریورماه وی به عنوان ارزشیابی ورودی (تعیین پایه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموزی در امتحانات

شهریورماه قبول نشود، می تواند برای تعیین پایه، در ارزشیابی دروس پایه پایین تر به صورت یك نوبتی شرکت کند.

تبصره 5: افراد خارجی مقیم ایران، رانده شدگان از سایر کشورها و پناهندگان از کشورهای خارجی به ایران باید دارای اجازه اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشند.

تبصره 6: از دانش آموزانی که با زبان فارسی آشنایی ندارند، امتحان تعیین پایه آنان فقط در پایه های دهم و –                           یازدهم به زبانهای خارجی به عمل خواهد آمد که توسط مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور اعلام میشود. این قبیل از دانش آموزان باید وضع خود را با نظام آموزشی به زبان فارسی منطبق کنند.

ماده 62: برای محاسبه معدل سالانه هر دانش آموز، در پایان نوبت دوم، تعداد واحدهای هر درس در نمره سالانه آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربهای به دست آمده بر تعداد کل واحدهایی تقسیم می شود که دانش آموز در آن سال برای آنها نمره ( اعم از قبولی یا مردودی)کسب کرده است.

تبصره : برای محاسبه معدل سالانه دانش آموزان دوره دوم متوسطه در شهریورماه، نمرات امتحانی شهریورماه به جای نمرات سالانه محسوب و سپس معدل گرفته می شود

ماده 63: دانش آموزان اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی، برابر شیوه نامه های وزارت آموزش و پرورش در امتحانات تعلیمات خاص اقلیت دینی شرکت می کنند و این نمره جایگزین نمره درس تعلیمات دینی(دینی،اخلاق و قرآن)می شود. ضمناً در صورت تمایل دانش آموز به شرکت در امتحان تعلیمات دینی اسلامی، منعی برای وی وجود ندارد.

 

ماده 64: با متخلف یا متخلفان امتحانات داخلی و نهایی برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد، رفتار خواهد شد.

ماده 65: به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم، پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم و شهریورماه، با رعایت ضوابط و مقررات، در سال تحصیلی بعد، دروس پایه بالاتر ارائه خواهد شد.

ماده 66: در مدارس استعدادهای درخشان، در پایه های دهم و یازدهم، دانش آموزی حق ادامه تحصیل در مدارس مذکور را دارد که دارای شرایط زیر باشد:

الف: معدل سالانه وی در خردادماه کمتر از 15 نباشد.

ب: نمره سالانه وی در هیچ یك از مواد درسی در خرداد و شهریورماه، کمتر از 12 نباشد.

تبصره 1: دانش آموزی که معدل سالانه خردادماه وی کمتر از 15 باشد،اجازه ادامه تحصیل در مدارس استعداد های درخشان را نخواهد داشت. چنانچه این دانش آموز شرایط قبولی درس در مدارس عادی را نیز نداشته باشد، در امتحانات شهریورماه مدرسه استعدادهای درخشان شرکت می کند و با هر نمره یا معدلی، به مدارس عادی هدایت میشود و با رعایت مقررات، ادامه تحصیل می دهد.

تبصره 2: دانش آموز مشمول بند الف(معدل 15) که نمره یك یا چند درس او در خردادماه کمتر از 12 باشد،برای ادامه تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان، باید در امتحانات شهریورماه شرکت کند و در آن درس یا دروس، حدّاقل نمره 12 را کسب کند. اگر این دانش آموز در امتحانات شهریورماه، شرکت کند و نمره نصاب قبولی را کسب نکند یا در امتحان شهریورماه شرکت نکند، اجازه ادامه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان را نخواهد داشت و نمرات وی بر اساس این آیین نامه ملحوظ و طبق مقرّرات، در مدارس عادی ادامه تحصیل خواهد داد.

تبصره 3: دانش آموزی که موفق به کسب نمره نصاب قبولی در شهریورماه نمی شود، چنانچه معدل سالانه خردادماه وی حداقل 16 باشد، در یك درس یا معدل سالانه خردادماه وی حداقل17 باشد، در 2 درس، با  داشتن نمره بین 10تا 12 می تواند در مدارس  استعدادهای درخشان ادامه تحصیل دهد. دانش آموز در طول دوره دوم متوسطه، صرفاً یک بار میتواند از این امتیاز استفاده کند.

تبصره 4: دانش آموزی که به دلیل کسب نمرات بین 10 تا 12 در خردادماه، موظف به شرکت در امتحانات شهریورماه است، نمرات مأخوذه وی در شهریورماه، صرفاً ملاک ادامه تحصیل وی در مدارس استعدادهای درخشان بوده و تاثیری در معدل سالانه ندارد.

تبصره 5: سوالات امتحانات شهریورماه، از محتوای کتاب درسی پایه مربوط طراحی می شود.

ماده 67 :قبولی خرداد پایه دهم و یازدهم

ماده 67:  پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درسها قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

ماده 68 :قبولی شهریور پایه دهم و یازدهم

ماده 68: دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی  را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درسها قبول شناخته می شود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

تبصره 1: اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

تبصره 2: در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخش های آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

ماده 69: شرایط قبولی خرداد در درس های غیر نهایی پایه دوازدهم

ماده 69: در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

ماده 70 : شرایط قبولی شهریور یا دی ماه غیر نهایی پایه دوازدهم

ماده 70: دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا درس هایی از سال های قبل وی باقی مانده باشد، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها، درشهریورماه و دیماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته می شود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

تبصره: در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخش های آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجددبخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دی ماه، شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

ماده 71: شرایط قبولی در درس های نهایی پایه دوازدهم

ماده 71: در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که:

الف: نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.                                                      ب:نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (مندرج در ماده 48 )نباشد.

تبصره1: در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (مندرج در ماده 48) در امتحانات نهایی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: آن دسته از درس های فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

تبصره 3: شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

ماده 72:محاسبه معدل کتبی

ماده 72: در پایان دوره دوم متوسطه برای هر یك از فارغ التحصیلان براساس نمرات درس هایی که امتحان   نهایی داده اند، معدل کتبی نهایی محاسبه و در مدارک تحصیلی آنان ثبت می شود. برای محاسبه معدل کتبی نهایی تعداد واحدهای هر یك از درس های نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط، ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب های بدست آمده بر تعداد کل واحدهای درس های نهایی تقسیم می شود.

ماده 73تا 81: وضعیت غایبین در امتحانات

ماده 73:  چنانچه دانش آموزی در هر نوبت از امتحانات پایانی، غیبت غیرموجه داشته باشد، نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می شود و در چنین مواردی کلمه غایب(غ) به جای نمره پایانی آن نوبت برای درس های مورد نظر قید می شود، لیکن در محاسبات، کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود وچنانچه دانش آموز مشمول این ماده دارای نمرات کلاسی( ارزشیابی مستمر) باشد، نمره وی در درس یا درس های مذکور با احتساب این نمرات برای آن نوبت، منظور خواهد شد.

ماده 74: اگر دانش آموزی در امتحان پایانی نوبت اول در یك یا چند ماده درسی غیبت موجه داشته باشد،نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی به جای نمرات پایانی نوبت اول درس های مربوط نیز منظور می شود.

تبصره: در شاخه فنی و حرفه ای برای دروس شایستگی های فنی و غیر فنی، دانش آموز موظف خواهد بود، قبل از امتحانات پایانی نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد نظر که به عهده معلم مربوط خواهد بود شرکت کند.

ماده 75: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه دهم یا یازدهم غیبت موجه داشته باشد، نمرات شهریورماه وی به جای نمره سالانه آن درس یا درس ها منظور می شود.

 

ماده 76: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که در پایه دوازدهم انتخاب نموده است، غیبت موجه داشته باشد، به جای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبت های اول و دوم کلمه غایب موجه درج میشود. این قبیل دانش آموزان باید درس های باقی مانده را در دوره تابستانی(شهریورماه)و دی ماه، برابر ضوابط، مجدداً انتخاب کنند.

ماده 77: چنانچه دانش آموز پایه دهم، یازدهم یا دوازدهم در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شرکت درامتحانات پایانی نوبت اول ترک تحصیل کند (هرچند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد)برای وی کارنامه با ذکر مراتب ترک تحصیلی صادر میشود و آن سال جزو سنوات تحصیل وی محاسبه نمی شود و می تواند در سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط در پایه تحصیلی مذکور ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد.

تبصره 1: دانش آموزان پایه دهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل می کنند، می توانند در سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط، در پایه تحصیلی مذکور ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند. ترک تحصیل این قبیل افراد جزو سنوات تحصیلی منظور نمی شود.

تبصره 2: برای دانش آموزان پایه یازدهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل می کنند، در تمام درس های نوبت دوم غایب غیرموجه منظور و اعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی آنها قید و آن سال جزء سنوات تحصیل آنها منظور می شود و می توانند در سال تحصیلی بعد با رعایت دروس پیش نیاز و سایر شرایط در پایه تحصیلی دوازدهم ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3: برای دانش آموزان پایه دوازدهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل می کنند، در همه درس های نوبت دوم غایب غیرموجه منظور و اعلام نتیجه شده و کارنامه صادر می شود و مراتب ترک تحصیل در سوابق تحصیلی آنها قید و آن سال جزء سنوات تحصیل آنها منظور می شود. این دانش آموزان با رعایت سایر شرایط می توانند به یکی از دو روش زیر ادامه تحصیل دهند:

الف: از سال تحصیلی بعد در یکی از مدارس بزرگسالان یا آموزش ازراه دور با رعایت ضوابط و مقررات ادامه تحصیل دهند.

ب: در نوبت امتحانی شهریور و دی ماه همان سال با رعایت ضوابط و مقررات در امتحان دروس مربوط شرکت کنند و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4: دانش آموزان واجد شرایط تحصیل مدارس استعدادهای درخشان، که در سایر مدارس(داخل و خارج)مشغول به تحصیل می شوند، حدّاکثر پس از یك سال، با رعایت شرایط و ضوابط ادامه تحصیل در این مدارس، با موافقت شورای مدرسه، مجاز به ثبت نام مجدد و ادامه تحصیل در این مدارس خواهند بود.

ماده 78: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در همه درس ها، غیبت موجه داشته باشد،واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب می شود. در این صورت ضروری است توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود

ماده 79: اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در درس های غیرنهایی با عذر موجه غایب باشد، در صورت درخواست ولی دانش آموز، مدیر مدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسهای مربوط با رعایت ضوابط امتحان به عمل آورد.

تبصره: در درس هایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می شود، سؤال دانش آموزان مشمول این ماده،به صورت هماهنگ خواهد بود.

ماده 80: اگر دانش آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد، نمره ارزشیابی پایانی وی(به استثنای درس های موضوع تبصره ماده 45)در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می شود و این نمره توسط معلم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت می شود.

ماده 81: برای غیبت غیرموجه در امتحانات نهایی نمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانش آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد آن درس از درس های وی حذف می شود و باید با رعایت سایر شرایط مجدداً آن درس یا درس ها را انتخاب کند و به صورت نهایی امتحان دهد.

تبصره:  تشخیص غیبت موجه براساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی، با شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رییس حوزه اجرا، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه خواهد بود.

ماده 82:شرایط فارغ التحصیلی

ماده82: دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از 10 نباشد.

تبصره 1: چنانچه آخرین نمره درس (سالانه، تابستانی یا غیرحضوری) دانش آموزی، از مجموع درسهای دوره دوم متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسی(دو عنوان نهایی و دو عنوان غیرنهایی)، 7 و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها 12 است و همچنین استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش، مشمول این تبصره نمی شوند.

تبصره 2: استفاده نکردن از شرایط تبصره 1 این ماده در نوبت امتحانی خردادماه، با درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع است، در این صورت اگر دانش آموزی در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت کند و نمره مأخوذه وی در درس های مربوط، کمتر از نمره امتحانی خردادماه شود، نمره خردادماه وی در کارنامه درج می شود.

ماده 83: محاسبه معدل کل

ماده 83: برای محاسبه معدل کل ، نمرات هر دانش آموز در پایان دوره دوم متوسطه، تعداد واحدهای هر درس در نمره پذیرفته شده آن درس(سالانه، شهریورماه یا دیماه)ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب های بدست آمده، بر مجموع واحدهای این درس ها تقسیم می شود.

تبصره: چنانچه واحدهای درسی گذرانده شده دانش آموز، بیشتر از حد مجاز واحدهای رشته مربوط باشد،نمره درس های مازاد در کارنامه و سوابق تحصیلی دانش آموز ثبت می شود، لیکن در محاسبه معدل کل وی منظور نمی شود.

ماده 84: اعطای گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم)به دانش آموز

ماده 84: اعطای گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم)به دانش آموز، مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.

تبصره: نمونه گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه در مرکز سنجش آموزش و پرورش طراحی و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، ابلاغ خواهد شد.

ماده 85:نحوه دروس انتخابی برای دانش آموزان انتقالی

ماده 85:  دانش آموزی که قبل از برگزاری امتحانات نوبت اول به واحد آموزشی دیگری منتقل شود، باید درس انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید را انتخاب کرده و ادامه تحصیل دهد.

تبصره 1: دانش آموزی که پس از برگزاری امتحانات نوبت اول به مدرسه دیگری منتقل شود و درس انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید هم نام با درس انتخابی مدرسه قبلی دانش آموز باشد، در این صورت نام درس انتخابی و نمره مأخوذه نوبت اول وی، در کارنامه محفوظ می ماند و همانند سایر دانش آموزان ادامه تحصیل می دهد.

تبصره 2:  دانش آموزی که بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول به مدرسه دیگری منتقل شود و درس انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید غیرهم نام با درس انتخابی مدرسه قبلی دانش آموز باشد، درس انتخابی و نمره مأخوذه نوبت اول وی حذف و درس انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید، جایگزین آن می شود، در این صورت نمره مأخوذه نوبت دوم، برای ارزشیابی مستمر و پایانی نوبت اول نیز منظور می شود.

ماده 86: امتحان دانش آموزان دوره دوم متوسطه روزانه خارج از کشور

ماده 86:  امتحان دانش آموزان دوره دوم متوسطه روزانه خارج از کشور، طبق مفاد این آیین نامه انجام می شود و امتحان دانش آموزان دوره دوم متوسطه بزرگسالان، آموزش ازراه دور و داوطلبان آزاد خارج از کشور بر اساس آیین نامه های مربوط خواهد بود.

تبصره 1: دانش آموزان موضوع این ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگی دفاعی معاف هستند و لازم است معادل واحد این درس را از سایر دروس غیرنهایی رشته های دیگر انتخاب کرده و بگذرانند.

تبصره 2:  دانش آموزان دوره دوم متوسطه خارج از کشور که واجد شرایط تحصیل در دوره روزانه هستند، ولی مدرسه دوره دوم متوسطه در شهر محل سکونت آنان وجود ندارد، می توانند به صورت غیرحضوری ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند. این قبیل دانش آموزان صرفاً در ارزشیابی پایانی نوبت دوم شرکت کرده و برای آنها ارزشیابی های مستمر نوبت های اول و دوم و پایانی نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آنها صرفاً بر اساس نمرات مأخوذه در ارزشیابی پایانی نوبت دوم محاسبه می شود.

تبصره 3: دانش آموزان بزرگسال خارج از کشور می توانند از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور ثبت نام و برابر ضوابط در امتحانات شرکت کنند

ماده 87: امتحان دانش آموزان مدارس بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور

ماده 87: امتحان دانش آموزان مدارس بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور، بر اساس آیین نامه آموزشی دوره مربوط خواهد بود.

ماده 88:تغییر شاخه یا رشته

ماده 88: دانش آموز پایه دهم، چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد، با نظر کتبی مشاور و تایید اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه یا شهرستان، براساس شیوه نامه مربوط و رعایت موارد زیر،می تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود:

 • دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است، باید در نوبت امتحانی پایه دهم خرداد یا شهریورماه، در آزمون دروس اختصاصی رشته جدید شرکت کند. چنانچه این دانش آموز از همه درس های مذکور نمره قبولی کسب کند، با تغییر رشته وی موافقت و نمرات دروس گذرانده از رشته قبلی با کد و عنوان یکسان در رشته جدید، از وی پذیرفته می شود.
 • تغییر رشته دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخه فنی و حرفه ای یا تغییر رشته در همان شاخه، منوط به توفیق در امتحانات همه درس های اختصاصی پایه دهم رشته جدید در خرداد یا شهریورماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی است که اسامی آن از سوی اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه یا شهرستان اعلام می شود.
 • تغییر رشته به رشته های مهارتی شاخه کاردانش، مشروط به کسب نمره قبولی در دروس اختصاصی پایه دهم رشته جدید و گذراندن استانداردهای مهارت تا پایان پایه یازدهم است. در مواردی که دانش آموز بخواهد در مدارس کاردانش دولتی ادامه تحصیل دهد، موافقت اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه یا شهرستان نیز الزامی است.
 • زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پایان امتحانات شهریورماه پایه دهم است و دانش آموزان موظفند حداکثر تا دو هفته قبل از آغاز امتحانات خرداد یا شهریورماه، تقاضای کتبی خود را به مدیرمدرسه تحویل دهند تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود. دانش آموزان متقاضی تغییر رشته، می توانند حداکثر در دو مرحله خرداد و شهریورماه، در درس های امتحان تغییر رشته پایه دهم شرکت کنند.
 • شرکت دانش آموزان در امتحان درس های تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دهم رشته اولیه آنان بلامانع است. نمره درس های امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیرحضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموزی در امتحان تمامی درس های تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد، نمرات درس های مذکور از وی پذیر فته می شود و صرفاً در معدل کل دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد.
 • هزینه امتحان درس های تغییر رشته معادل، با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد، از دانش آموز دریافت می شود
 • درس های گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می شود با درس های رشته جدید مطابقت داده شده و پذیرفته می شود و دانش آموز موظف است سایر درس های عمومی و اختصاصی پایه دهم رشته جدید را که نگذرانده است، با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره1: درس هایی که از نظر محتوا با درس های رشته جدید تطبیق دارد، بر اساس جدولی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابلاغ می شود، به جای درس های رشته جدید پذیرفته می شود.

تبصره 2:  چنانچه دانش آموزان پایه دهم هریك از شاخه های دوره دوم متوسطه، بخواهند پایه دهم را در یکی –                           دیگر از شاخه های دوره دوم متوسطه تکرار کنند، مشروط بر آن که ضوابط ورود به آن شاخه را در پایه نهم کسب کرده باشند، می توانند در مدارس روزانه در پایه دهم در شاخه جدید ثبت نام کرده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند. دراین صورت همه دروس گذرانده پایه دهم در شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سقف سالهای تحصیل آنان، با رعایت سقف سنی مقررات نظام وظیفه، افزوده می شود.

تبصره 3:

در موارد خاص، تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم انجام خواهد شد

 

موضوع: آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه در نهصد و سی و دومین (932)جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ، تاریخ 95/03/17به تصویب رسید.       “,